Joe Falzon appointed Zejtun Corinthians coach

| Wednesday, June 15th, 2011 | 32 Comments »

Joe Falzon was appointed as the new coach of newly-promoted First Division side Zejtun Corinthians. The decision was taken during the first meeting of the committee for season 2011/12.

Sean Abela was confirmed as President while Carmelo Abela MP was confirmed as secretary, PRO and MFA club delegate. Maurice Mifsud was appointed once again as Treasurer.

Angelo Curmi will serve as Vice-President, Richard Curmi as Assistant Secretary and MFA Council Member while Moses Mercieca was appointed as Assistant Treasurer.

Kevin Mifsud and Albert Cumbo will be the club’s MFA substitute delegates. Cumbo was confirmed as team manager while Richard Curmi will serve as Assistant Coach.

32 Comments

 1. Bormliz says:

  Good luck Hasi for your new adventure. It was a pleasure working with you in the past year. Apart from being a good coach he is also a gentleman. Once again good luck from St. George’s.

 2. Ivan Curmi says:

  Well done to all Zejtun comitee .A really good coach god luck to Mr.Falzon a Warm welcome to our Zejtun family

 3. football fan ta malta kbir says:

  coach gdid…ma kontux kuntenti bil coach lihor? miskom tisthu:)

 4. prosit zejtun,awguri ghal stagun ahjar u ghal promozzjoni

 5. paul says:

  Ga bdew jafgu dawn!!! fili Alan Mifsud …fili ma Jidirx iktar…x’gara??????? insoma Nawgurawlu lil Joe Falzon

 6. Jeffrey says:

  Good Luck Hussy !!

 7. ZTN/MSK says:

  Good luck joey and wellcome to Zejtun.

 8. Karl says:

  Joe Falzon ex player maz-Zurrieq?

 9. Leli says:

  GRAZZI mill-QALB Alan….Nilqghuk maghna Hasi

 10. PC says:

  Gd luck Hasi…jixraqlek team bhaz Zejtun li huma sfidanti ghall promotion. Gd luck minn qalbi…Mqabba player

 11. Zejtuni says:

  X’garalu Alan?! bhal ma gralu John Bugeja…hadu li riedu minnu w issa warrbuh…sahansitra sar block vote biex forsi ma’ jitlax fil-kumitat ukoll…

  …ftakru li l-poter hu biss misluf!!

 12. Saints Georges says:

  goodluck Joe.. u Grazzi

 13. zejtun ultras says:

  jim mirgrazja il alan mifsud ta xoghol il ghamel ghar rahal .
  isa @ zejtun jim ma nafx ,ghax jim mort mivot u kont fil liberta imin mivota il min irid u mhux ha timdahli int il min nivota fors laqas int menbru umbat tibretendu kollox u fdaqa . isa ejje imharsu il quddim ghal gied tar rahal u ejje ha mahdnu ghal gid tar rahal .
  grazzi alan tax xoghol li ghamit.

 14. ivan curmi says:

  taqalawx paroli zejtuni-jekk in vera zejtuni……..tal block vote ma nafiex lili hadd ma qalli lil min nivvota, gdida din taqalawx qlajjiet biex tergaw iggibu il firda,haga nghid li sena ilu tghidx kemm inghad paroli ghax telqu cretu nies …u b’miraklu tlajna first min qabel u ergajna hadna in-knock out .iz-zmien jerga jtina parir

 15. Rennie Zahra says:

  Joe, jien missier Daniel Zahra. Nixtieqlek kull success mat-tim il-gdid ta Zejtun. Grazzi ta kull ma ghamilt mat-tifel meta libes il-flokk ta Bormla. Awguri Joe!!!

 16. Zwieten kburin says:

  Proset u nilqawk gewwa pajjizna. Successi narawom fil futur, drajna lil min jikritika umbat lejn l ahhar ta listagun nibdew nifirhu lil xulxin. mela Come on Bluess. Ha nergghu inkunu on top

 17. malti says:

  G luck joe. Mqabba

 18. ZTN.COR says:

  qabel tparlaw fil vojt nies kunu ghafu l affarijiet kif inhuma fil football malti.
  biex tkun tista tikkowcja fil 3rd u 2nd irid ikollok licence C,biex tikkowcja 1st irid ikollok licence B u premier licence A.
  issa alan m ghandux licence B u ftit hawn coaches li ghandom licence B ghallura awtomatikament ma jistax jikkowcja 1st bilfors riedu jsibu coach li ghandu licence B fil 1st.

 19. Inf says:

  Vera li alan kien tajjeb fix xoghol li ghamel dawn l ahhar sentejn ,pero ma setax jibqa coach bla licence meta iz zejtun qeghdin 1st division .

 20. Imqabbi says:

  Prosit Zejtun bdejtu bl-1 akkwist bomba!! Awguri Joey Falzon!! Perswaz li ‘il-hasi’ ser iwasalkom fejn jixraqilkom Gudluck ghal futur joe !!

 21. zejtuni says:

  min qalbi nawgura l coach il-gdid….kuragg coach ahna warajk u grazzi kbira lill Alan tal-hidma kbira li ghamel f dawn is-sentejn bhala coach

 22. football fan ta malta kbir says:

  sfidanti al promotion CORINTHIANS? qas tobssu fil first…adkom lura lura lura!! dingli swallows & vittoriosa jitilaw ..issa taraw hbib:) andi info minn gewwa li dingli se jkunu bsahhitom ferm!!!!

 23. zejtuni says:

  prosit alan u good luck il coach il gdied.
  nitieq nigbed attenzjoni tas seretarju isur sur chales abela mp biew irhama tal ftuh tal gazien li infetah mill ex president dr joe mifsun u john bugeja terga tiwahal ghax dien mux etika u is sur abela suppost jafom dawn l affarijiet u missu qatt ma halla ghaffarijiet bhal daw jigru fil prezenza tieghu bhala segretarju.

 24. samuel akinde says:

  IAM A GOOD FAN OF FC ZEJTUN CORINTHIAN,IWILL USED THIS MEDIOM TO SAY CONGRATULATIONS TO THE NEWLY APPOINTED COACH (JOE FALZON)ALSO I CONGRATULATE THE ELECTED PRESIDENT AND ALL OTHER EXECUTIVE MEMBERS.I FOLLOWED THE TEAM UP AND DOWN FROM THE YEAR 2008,IAM A NIGERIAN THAT LOVE MALTA AS A NATION AND AS WELL CHOOSEN ZEJTUN AS MY BEST CLUB.I KNOW SOONEST YOU WILL HAVE A NIGERIAN IN OUR TEAM.THANK YOU FOR YOUR TIME IN READING MY MAIL.

 25. samuel akinde says:

  I WILL LIKE THE FC ZEJTUN CORINTHIANZ TO ALWATS SEND MATCH FIXTURES TO MY BOX.BYE FOR NOW.

 26. Korintu says:

  Min qalbi Alan grazzi ta kull ma’ ghamilt ma’ team dawn l-ahhar zewg staguni. Hafna mill- mertu ta dan is-success japartjeni lilek u coaching staff li kien hemm mieghek. Alan ibqa ahdem fi hdan il- club ghax jekk xejn int demm Zejtuni.
  Lill Joe Falzon nawguralu li jkompli jmexxi Club fit triq tas success li qbadna. Ghalkemm din it-triq mhux wahda facli nemmen li ha jkun hemm materjal bizzejjed biex ikun jista jahdem u l- aqwa haga l-appogg min kullhadd. Joe jekk xejn warajk ha issib il- poplu Zejtuni li huwa ghatxan hafna izjed min qatt qabel biex jikseb dak li qatt qabel ma bassar li jista jintlahaq. Illum kullhadd qieghed jemmen li fliemkien nistaw naslu. Ghalhekk min qalbna nitobuk bhall ma jien cert li ha taghmel dedikazjoni u impenn lejn il-club mahbub taghna Zejtun Corinthians.

 27. Valletta says:

  U mela ejjew ha narawkom hdejna fil-premier, haqqkom tkunu hemm . Forza Valletta u Forza Zwieten, Good Luck Blues.

 28. Corinthians says:

  L-irhama trid terga titwahhal bilfors…hadd u qatt ma tista thassar parti mill-istorja tal-klabb…f’idek issa sur segretarju…meta tiddeciedi li terga titwahhal u titlob apologija nkun minn ta l-ewwel li nerga nidhol membru.

 29. Pamaplunni says:

  @Corinthians,
  xi storja ghal club dik hey…il flus harigom il club kolla u hu ghamel ismu fuq l`irhamma. Dik storja sabiha..hallina.
  Mur gibu Bugeja ghamel il Club House, kemm kien ihalli dejn biex jamel ismu fuq l`irhama. Hu ghala ijed titlob li jatik apologia is Sur Abela meta dan lanqas kien jaf xgara jew x`sar minna.

 30. zejtuni jaf kollox says:

  sihbi kun ghafom lafarijiet lewwel u lhsara li ghamel dis sena li ghadit masemejtux sihbi nibdilek bgary ghala magix mana ghax john qal lil misiru bix majhalihx u kin ga beda mana u xmar jamel ma team kontrina u jtijom il bonus bix jiorbhulna dak kin ihobna jew tajt mux ghalxejn qalawa dik u namilek ktieb hek trit kemm amel hsara dis sena u dan xamel 6 xur u wahal ismu ara ta din is sena u taqabel hadd mawahal ismu mkin u amlu hafna iktar mili amel u taf xhila kelu jamel sihbi jifred ax kin hemm 6 zwieten galom jirezinjaw u hala il bastiment fil maltemp sena lohra dak mesu telaq wahdu ghax mijaw kelom problema mux malohrajn u lohrajn zwieten u cert li ridu gid taz zejtun u meta trit nitkelmu kemm trit sihbi

 31. Korintjans says:

  Tafu li l irhama giet mikxufa minn President ta’ l-MFA?! Allahares issir taf l MFA li tnehhiet ghax tiehu passi…hu disrispett kbir! …fuq x garalu Alan tkunu tafu nhar il Hadd li gej…

 32. BISS says:

  @ZEJTUNI MA JAF XEJN. ALLAHARES JINQAGHU L IRHAM LI TWAHLU MINN DAWK LI JAQBLUX MAGHHOM GHAX KIEKU MA GHAWX IRHAMA WAHDA. HIJA OFFIZA LI TINQALA IRHAMA. JEKK DAN MA TAFUX MELA MA TAFX XEJN