BOV Division 1: Rabat Ajax promoted to the Premier League

| Friday, May 4th, 2012 | 28 Comments »

Rabat Ajax secured promotion to the Premier League after an absence of eleven years after defeating Birzebbuga St. Peter’s 2-0.

The game seemed heading for a draw with the Saints playing an excellent defensive match. However in the dying minutes, Rabat managed to break the deadlock thanks to a goal by substitute Ryan Micallef. Adam Smeir doubled the score deep into stoppage time.

Meanwhile St. Patrick defeated St. Andrews 1-0 to maintain hopes of avoiding relegation.

The Saints join Dingli Swallows on the 19-point mark, three ahead of St. George’s. Dingli and St. George’s, however, have a game in hand.

Spas Spasov scored the only goal for the Zabbar side.

28 Comments

 1. Swallow Fan says:

  Alla jbierex xTim ghandhom Haz Zabbar f salt.

 2. Rabti ta' vera says:

  Forza Rabat!!! Ergajna lura fil-premier wara nuqqas twil. Issa fadal l-ahhar loghba diretta kontra l-Melita. Mohhna hemm ha nsiru c-Champions tal-ewwel divizjoni. Ejja ha naghmlu hoss fl-oghla divizjoni issa.

 3. JC naxxari says:

  PROSIT LIL RABAT AJAX TAL PROMOTION MIN NAXXARI

 4. Zabbari says:

  Well done yellows … Haz Zabbar kollu warajkom !!!

 5. stp-f-supporter says:

  Jekk andek l ghali SWALLOW FAN kompliiiii zieduuuuu… Gej x tiem andna haz zabbar f salt

 6. D 1 & only says:

  Nahseb f’isem Dingli Swallows FC nghid prosit lill-girien Rabat Ajax FC tal-promozzjoni fil Premier. Nifrah il-kumitat li hadem fuq medda ta snin biex bena tim b diversi players taghhom, lil Silvio Vella li hu habib tieghi u ovvjament lill-players specjalment Chris Muscat ex player taghna li laghab maghna fil Premier ukoll. Awguri u all the best lilkom u anke l Melita ghax nahseb huma l aktar zewg timijiet dis sena li kien haqqhom il promotion.

 7. Black & White says:

  Haqqkom l-ikbar prosit players u kumitat tar-Rabat. Ghamiltuna kburin. Lura mal-aqwa ta’ Malta finalment. 11 il-sena kienu twal wisq!

 8. P Sant says:

  Nifrah lir-Rabat imma ghandi mistoqsija kbira f’mohhi. Huwa possibli li jkollok zewg klabbs li huma immexxija direttament jew indirettament (permezz ta’ kumpanija) minn tnejn min-nies li huma ahwa? Immaginaw iz-zewg klabbs jilaghbu loghba deciziva ghal skwadra minnhom u r-rizultat ikun favur dak it-tim!! Mur oqghod b’ilsien in-nies kieku. L-MFA ghandha tiddiskuti bis-serjeta’ din is-sitwazzjoni ghall-gid tal-football Malti. F’isem it-traparenza u l-kredibilita’ tal-football Malti.

  • Roderick says:

   Sur Sant,l-argument tieghek ma jregix. Billi jkunu ahwa? Ma jistaw 2 Presidenti jkunu hbieb kbar? mhux xorta jista jigri l-istess? dik il-problema kbira li tezisti hawn Malta li kulhadd jahseb hazin. Ibqaw itfaw il-football Malti lura ghax hekk biss inthom kapaci

 9. Bernard Pace says:

  Well done whites! Rebha mportanti u promozzjoni misthoqqa!

  Ghal iktar detalji dwar il-loghba tal-bierah
  http://www.rabatajaxforever.com/2012/05/birzebbuga-vs-rabat-0-2.html

 10. Rabti u kburi says:

  Proset Whites! Ha nergghu nilghabu fejn verament jixirqilna, FIL-PREMIER! Nharsu ghall-ahhar loghba tal-league b’fiducja sabiex insiru champions. Grazzi lil kulhadd tas-support li kellna gewwa il-ground, u grazzi lil kumitat habrieki li qed jimxi bilghaqal mhux biss matul dan l-istagun imma tul mhedda ta snin.

  GRAZZI U FORZA RABAT AJAX

 11. Gzirjan says:

  Prosit tassew lir-Rabat Ajax ghal dan is-success. Jien li qieghed f’kumitat nifem ix-xoghol li jinvolvi dan is-success u veru haqqkom PROSIT.

 12. Korintu says:

  Prosit Rabat Ajax u lill kull min ?adem biex seta jntla?aq dan is-su??ess, nawguralkom f’din l-esperjenza mhux ?dida ??alikhom. Sapporter ?ejtun Corinthians.

 13. dingli says:

  proset li rabat u lil melita ghal pemier haqom inkunu hem ……..eja swollows taqtawx qalbkom rebha illum tpaxxu lilo hadt goodluck li team kollu

 14. blue and red says:

  st patrick rebhu? … starts to get me to think! misshom jisthu haz zabbar rahal ta 17,000 u qedin jiggildu emm kontrina ar relegation! jaqqq. jin nofsi zabbari pero proud aktar ax nofsi dingli:)

  forza swallows ..rebha lejla u nwaqqawom hbib!

 15. Jeremy says:

  proset tassew lill-players tar-Rabat Ajax u lis-supporters li emmnu li nistghu nerghu nkunu fost it-timijiet tal-premier division. kient vera impreza li f’sentejn mis-second division tlajna premier. grazzi mill-qalb!

 16. v.f.c says:

  ahna il beltin nilqaw li tim ta rabat fil premier :-)

  • Il-Bidwi says:

   waqa l ghazz…tela’ tim fil premier u ga ha tibdew tinhabbu mieghu!!

   insomma prosit rabat tal promozzjoni. nintaqaw l istagun li gej :)

 17. Jetro says:

  Proset Lit Team Rabti kollu ta dan is success koletiv. Nixtieq inwigeb lil P Sant li ma nahsibx ghandu ghalfejn ikollok 2 tahwa presidenti biex toqod titfa dubji ghax hem min ma jingiex min xulxien min Adam u xorta jiklu ilk kirxa flimkien!!! Kieku dan ma setax isseh nahseb jien kienu jarawa min qabel mfa mhux ha jaghmlu xi haga issa li tnejn ha jkunu qed jilghabu fl-istess divizjoni……KUN AF LI HAWN HBIEB JINGIBU IKTAR MIN L-AHWA!!!

 18. j.calleja says:

  Come on Zabbar finish strong and avoid relegation!! :)

 19. brian says:

  Nixtieq nghid kelma lil ta Zejtun, Intom ma titilaw qatt ma kbar u sena ohra tiggieldu ghar relegation. Hekk jigrilu minn jara kbir

  • Korintu says:

   F’mument bhall dan ghazel li tkun sportiv u ifrah ma haddiehor. Mhux ha nahli hin mieghek din is-sena hekk ukoll ghidtulna u assigurajna postna fi 1st hafna qabel ma xtaqna ahna stess.

 20. Martin says:

  If just a few years ago anyone had mentioned the possibility of Rabat and Melita playing Premier Division 12/13, people would have laughed. Congratulations to Rabat for securing promotion!

 21. ic-che says:

  Ghalkemm min meta bdejt nsegwi l-futbol malti kien hemm rivalita’kbira bejn t-tim fav tieghi u r-rabat – nghid prosit lit tim tar-rabat specjalment lil zewg players shabi… Dylan u Adam:)
  prosit j’Alla jkollkom kampjonat tajjeb.
  P.S – mela ghalhekk issa zdied tim iehor sattelita tal-Valletta F.C :)

 22. yellowblack says:

  x tinharq ta had dingli kunu sportivi u accetaw li ilhaqnikom bil plejers zghar tana issa naraw jew tigi tajba lilkom jew lilna jekk amilna stagun hazin tant iehor intom kelkom anzi intom ghar ghax ghadkom kemm inziltu minn premier u ahna tlajna mis 2nd tistenna li ha niggieldu biex ma naqawx narawkom forsi ghad decider bye

 23. Pawlu Borg says:

  Well Done Whites !!! Back Where We Belong.

  Il Holma tijej sa fl-ahhar sarret realta. Ghal dawn l-ahhar 11 il-sena hlomt hafna. Pero Nixtieq niringrazzja lil Coach il bravu Silvio Vella u techinal Staff Players u l-kumitat li din il holma tijej u ta hafna rabtin saret realta. Haga li jiena kburi hija li tlajna fl-aqwa divisjoni bi players ta maggoranza RABTIN jew li Hargu min nursery tar Rabat.
  Saqqajna Ma l-art ghal loghba tal Melita.

 24. Rabat Ajax Supporter says:

  Proset Magpies. Il holma tieghi li narakom premier waslet!
  Grazzi lil coach Silvio Vella u lil bqija tal kumitat li hadem matul is season kollu :)
  Proset ukoll lil players taghna li hadmu biex waslu s hawn. Grazzi!

  Forza Rabat Ajax !