St. Patrick, St. George’s relegated to Division 2

| Monday, May 14th, 2012 | 52 Comments »

St. Patrick and St. George’s will be playing in Division 2 next season following the last four matches from the BOV First Division on Monday.

Lija Athletic defeated St. Patrick 3-1 at the Centenary Stadium while Dingli Swallows beat Birzebbuga St. Peter’s 2-1 at the Victor Tedesco Stadium.

St. George’s defeated Naxxar Lions 2-0 at the Luxol Stadium. However this was not enough to avoid relegation.

In another match, Vittoriosa Stars beat St. Andrew’s 2-1.

Therefore Melita won the championship with 47 points, followed by Rabat on 45, Pietà 38, Zejtun 36, Vittoriosa 34, Naxxar 33, Lija 29, St. Andrews 27, Birzebbuga 23, Dingli 22, St. Patrick and St. George’s 19.

52 Comments

 1. gedidu says:

  Prosit Dingli. Ma kienx jisthoqqilna li niggieldu ghar-relegation! Imma kultant jigi stagun hekk Issa ejja halli nlestu l-progett tal-ground, li ser ikun l-ghira ta’ hafna clubs ohrajn. Ix-xoghol miexi b’ritmu tajjeb. Grazzi lil kumitat ta’ kollox.

  • Ahmar u Blue says:

   Issa hemm bzonn li aktar minn qatt qabel ninghaqdu mal-Kumitat u nghinu halli nibdew minn issa nahsbu ghal stagun iehor.

 2. nemo birgu says:

  proset Dingli Swallows u Thank You From Birgu

 3. JC naxxari says:

  WELL DONE LIONSSSSS STAGUN MILL AQWA KELLNA DIN LOGHOBA MANDIX X TAQSAM MA STAGUN TA SUCESSI EJJA NIKBRU HALLI SENA DIEHLA TKUN SENA FEJN IMORRU FEJN JIXRAQ DEJJEM NAXXAR LIONSSS

 4. RED says:

  Tajjjba ta Bormla !!!!!

 5. dingli says:

  well done dingli haqkom tibqaw first goodluck for next season

 6. Naxxar QATT says:

  Ghal 1st division s sena d diehla ahna m’hemmx x’taghmel…….mahniex kapaci naghmlu 9 snien premier u kwazi nikkwalifikaw ghall-ewropa :(

 7. Naxxar QATT says:

  MOSTA FC PRIDE OF THE NORTH!

 8. Pawlu Borg says:

  Prosit Dingli !!!
  Team li gej min rahal zighir pero b’qalb kbira.
  Nawguralkom ghas sena diehla !!
  From a Rabat Ajax Supporter

  • Ahmar u Blue says:

   Grazzi Sur Borg napprezzaw hafna kummenti bhal dawn minghand il-girien taghna. Niehu l-okkazzjoni li nawguralkom li jkollkom stagun sodisfacenti is-season li gej fir-ritorn taghkom fil-Premier.

 9. Ahmar u Blue says:

  Prosit Swallows. Bi tbatija imma meritata illi ahna nibqghu first. Ejja halli sena ohra nergghu inkunu fost l-isfidanti u mhux niggieldu kontra ir-relegation. Prosit liz-zghar taghna Daniel Cilia u Jonathan Pace ghal wirja tajba taghhom.

 10. il-Pampalun says:

  lejn il kottonera waqa is skiet
  daqsekk hsejjes u capip
  il blues lura lejn is second
  viva hafna il pijuniri!

 11. gahgah says:

  Jiena nemmen li Dingli kellhom ikunu mal-ewwel nofs tal- klassifika u mhux jiggieldu biex isalvaw fl-ahhar gurnata. Il-problema kienet li ma kienu xejn sharp taht il-lasta. Nisperaw li kulhadd jitghallem mill-izbalji ta’ din is-sena halli sena ohra ma nibqghux inqattghu qalbna sa l-ahhar. Apparti hekk grazzi lil kulhadd talli zammejna isem ir-rahal mal-aqwa tal-futbol.

 12. zabbari says:

  jien ghlkemm nibqa nissaportja lit tim taghna ta st patrick fc ghall dejjem kull ma rrid nigbed biss attenzjoni min jaghmel lappuntamenti tar referees ghal loghbiet ghax vera tal misthija li ghndek memmbru fil kumitat ta b bugia hu incidentalment reffajana missier din lindividwu fil kumitat……….jien nhoss li dawn laffarjiet ma ghndomx issiru meta b bugia kienu nvoluti fdawn 3 loghbiet dirretti

  • Supporter says:

   Birzebbuga kienu salvi u ma setaw hadu lebda vantagg. ma nafx xandu xjaqsam li qed tajd int

  • Ahmar u Blue says:

   Ma kull tibna tippruvaw taqbdu
   ghax ma kontux kapaci issalvaw
   hudu pacenzja fis-second morru
   u toqghodux aktar tindannaw

   Bir-ragunar tat-tfal tieghek
   hawn Malta ma jirrefja hadd
   ghax kulhadd min xulxin jigi
   kulhadd jaf lil kulhadd

   Hudu pacenzja second ilghabu
   u attenti ma tkomplux nezlin
   ahna tar-rahal first ser nibqu
   kubrin bill-players tad-Dinglin

   Kemm gietkom tajba fic-Centinarju
   ma stajtux zgur ahjar tispiccaw
   Bhal Gulija intom gralkom
   ta’ Hal-Lija lillkom ikkundannaw

 13. Charliezejtuni says:

  jc naxxari proset hej xtidwira tawkom bormla hahaha intkom li pretendejtu li titilaw premier mela veru qet tigenu jew lil dawk li atulom li hajaqaw anejk fil premier ma tikfux ma bormla ta ahseb u ara kiekutlajtu premier kem kontu taqaw anejk aktar intkom, u huduwa talima toqodux mohkom fhatihor u forza zejtun corinthians 5555555555 bormla 1 min jithaq lahar jithaq lahjar

 14. Mosti sal-mewt says:

  Postkom fil primier tan naxxar?! ghamiltu 40 sena fit 3rd umbad blajtuh maghna fin 93 :) ghamiltu 9 snin relagation pool u ergajt inziltu 3rd. hallina minkom :) postkom 1st jew 2nd ! 😀

 15. Clint Muscat says:

  Proset lit-tim tan-Naxxar l kumitat u l coaches li kellna stagun tajjeb fejn ergajna rajna hafna plejers zghazagh fit tim li jawgura tajjeb ghal futur.

 16. Zabbari says:

  Ta’ Had Dingli irringrazzjaw il Hal Lija ghax ma kienx haqkom. Alla jbierek Hal Lija ghal mewt laghbu lbierah.

  • aHMAR U bLUE says:

   Doqq ja banda doqq
   u Zabbar kellhom ihallsuha
   izda il-waqgha ghas-second
   zgur li le helsuha

   Zabbari lillna halli kwieti
   maghna intom ma irbahtux
   u ghalkemm ex-player taghna skurja
   xorta intom ma salvajtux

   Ahna maghkom qatt ma tlifna
   matul dan li spicca l-istagun
   ir-ras kba li intom rabbejtu
   kienet taghkom il-kagun

  • grassu says:

   Iva sew ghamlu Hal-Lija li laghbu ghal mewt, l-istess kif ghamlu maghna u kif ghamiltu (jew ipprovajtu taghmlu) intom ukoll maghna. IMMA KONNA DEJJEM SUPERJURI GHALIKOM!!! fiz-zewg loghbiet. fl-ewwel wahda tajniekom 3 u tidwira papali u fit-2 loghba bi plejer anqas kieku ma zbaljajniex zewg sitters b’lasta vojta l-istess kien jigri. FORZA SWALLOWS!!! GRAZZI KUMITAT

  • Sur ?abbari, xi trid tg?id biha lg?abna g?all-mewt? A?na lg?abnilkom b’nofs tim u bil-minors ta.. fit-2 half lanqas barranin ma kellna u fuq kollox g?amilna dak li ?afna ?asbu li mhux se nag?mlu! MA ?EDEJNILKOMX!! Ma kinex ?aqqkom issalvaw u jkollhom ta??ettawha, a?na lg?abna l-log?ba tag?na u ?ri?na bl-unuri ming?ajr ?afna daqq tat-trombi!

   FORZA LIJA ATHLETIC F.C.

 17. Korintu says:

  Ma konna ha niehdu xejn specjali li kieku Naxxar qabzu li Zejtun fil- klassifika. Imma peress li dan l-ahhar in -Naxxarin parlaw hafna u bdew iheggu u jaspiraw biex jaqbzu lillna Zwieten, b’sodisfazzjon nghid li issa dan ma sehhx qed niehu pjacir hafna.

 18. j.calleja says:

  well done anyways Zabbar….we fought for it…good luck next season

 19. nax says:

  Spiccajna tajjeb in-naxxar ukoll.

 20. ZEJTUN says:

  JC NAXXAR LI KIEKU KIENU JITILGHU 5 BHALL L ISTAGUN L IEHOR, L ART KONTU TIBQGHU. VERU GHANDKHOM BIEX TIFTAHRU, ILJUNI BLA SNIEN

 21. Jetro says:

  Ahzbu ghal futur Dingli ghax din kienet tbezbiza….Nawguralkom! fitxu lest dak il ground!!!

  • grassu says:

   Jetro nahseb ilek ma titla sa had-Dingli biex tara x’ritmu qabad ix-xoghol issa. GRAZZI KUMITAT HABRIEKI TAGHNA!!!

 22. @ jc naxxari .lil shabek qed tajt biex jigbru ahjar tigber inti .. mhux ha naqod nirispondik al paroli fil vojt li at tul listagun kollu ghax mandix hin xnahli ir risposti hatom wahdek wahda bis najdlek 6 punti hatuwom imma tazzi ma tohdux min fuqna qattttttt

 23. JC naxxari says:

  HATOM RISPOSTI BALLUNZEJTUN TAF XHAT LI INTKOM QATT MA KONTU PREMIER U LANQAS TKUNU QATTT 9SNIN FEJN SPICCAJNA DEJJEM MIN TA FUQ U INTKOM 3TH DIVISION TEJT MIN DEJJEM MIN JAF U PROSIT GHAX GEJTU QABBILNA FIL CLASSIFICA IRBAHTU NAWGURALKOM AHJAR TARAW KIF HA TIHDULNA PUNT GHAX DIN SENA LANQAS 1 MA HAT

 24. Mark Agius says:

  Proset xorta St. Patrick.imma l izball li ghamlu il kumitat kien li damu ma nehhew il coach ta qabel ghax kieku ghamlu lil Robert cassar qabel kienu jsalvaw zgur.

  • Toni says:

   Ghall-korrettezza Alfred Attard irrizenja u mhux tkecca u dan ghamlu wara sitt loghbiet. Ghalhekk nahseb li kellhom cans bizzejjed biex jirkupraw

 25. Torri Ahmar. says:

  Veru li Birzebuga nizlu b,tim fjakk. ?? Jekk hu hekk, problemi jkollhom skond ir-regolamenti tal-MFA.

  • Ahmar u Blue says:

   Iva Torri Ahmar ghax kien ghadhom ma kielux. Fil-fatt mill-ground baqghu sejrin ir-restorant jieklu. U halluna bi kwietna. X’ridthom jaghmlu jekk kellhom xi players sospizi u ohrajn imwegga? Jaghtu walk over? Imbghad aktar kien isir diskors vojt!

  • gahgah says:

   @ Torri ahmar. Jekk joghgbok innota li B’Bugia kellhom 3 plejers sospizi + li xi barranin kien ga spiccalhom il-kuntratt u kienu ga telqu minn Malta fil-weekend minhabba li l-loghba giet imressqa mill-Gimgha ghat-Tnejn. Barra minn hekk anke Lija laghbu bir-reserve gkeeper u b’xi plejers regolari neqsin. ICCEKKJJA L-AFFARIJIET SEW PLS QABEL THARBEX.

 26. Jetro says:

  @ Grassu le ma ilnix u ha nighdlek niehu pjacir li jsir u mil aktar malajr kun afa li dak l-ewwel ground li beda ix-xoghol fih mil grounds kollha gewwa Malta li infethu dan l-ahhar…. U inti tahseb li mhux ghalhekk it-team waqa fapatija kbira dan l-ahhar!! Nisperaw ghalikom, li sena diehla tkunu, ahjar fil ground tal-loghob, kif ukoll fil ground ta training;) Awguri

 27. ozmalt says:

  ha ha naxxarin xorta bqajtu taht i zwieten. FORZA ZEJTUN CORINTHIANS GHALL DEJJEM

 28. Zoqri says:

  Sportivament nixtieq insellem liz-zewg timijiet ta’ Bormla u Zabbar ghax baqaw jiggieldu sa l-ahhar biex isalvaw posthom u nixtiqilhom ritorn ta’ malajr fil-First division ghax bla dubju huma zewg timijiet validi.Prosit DINGLI zammejna hemm ghal stagun iehor.Bla dubju grazzi kbira tmur ghall-President habriki taghna.FORZA DINGLI SWALLOWS bhal dejjem.

  • yellowblack says:

   prosit siehbi ragel inti. bla dubju intom kien hakhom issalvaw mit 3 timijiet li konna pero xorta najd prosit lil players tana ghax ghalkemm hafna minnhom ghadom zghar xorta baqaw sa l ahhar jittamaw u jghamlu kuragg ghall stagun iehor

   • Ahmar u Blue says:

    Prosit yellowblack tal-kumment tieghek. Kellek bzonn tiltaqa ftit ma dak li kiteb hawn bhala Zabbari halli tghallmu ftit kif ikunu il-veru sportivi. Nawgura lillek u lil veru sportivi bhalek illi it-tim taghkom jirritorna first malajr kemm jista jkun.

 29. Charliezejtuni says:

  jc naxxari awgurajtilom lil mosta li baqaw premier aw lisportivita ek titlob mux bit tajir intkom pajis li hrigtu mil mosta bhal mahareg marsaxlok miz zejtun alek najdilkom tkomplux tozu raskom firamel,u nawgura lil mosta li mawaqax 1st di

 30. D 1 & only says:

  Torri ahmar, ma nahsibx jien li B’Bugia nizlu b tim fjakk. Apparti kellhom 3 sospizi, il barranin ma kenux hemm ghax kienu msefrin. Ftakar li l ahhar loghba nbidlet il gurnata u l clubs ikunu hallsu l flights biex il barranin imorru pajjizhom. Ma ttihomx tort li jhassru l flights u joqoghdu jhallsu l cancellation charges nahseb la kienu salvi. Mill bqija il players tas soltu laghbu. Iccekkja u tara l formation b ghajnejk.

 31. dingli says:

  @torri ahmar ha tindahal inti biex jilabu players ghax ma mortx tamilom inti 18 naf li ikelom isospizi wkoll ghalaqlu u daqshek u acetaw li inziltu second rajtu kbir dik li gralkom

 32. yellowblack says:

  prosit yellows iz zabbarin xorta warajkom bqajtu tiggieldu sa l ahhar u nara futur sabih ghat tfal li tilajn

 33. Louis Facciol says:

  NAWGURA LI IT-TIMIJIET TAS-ST.PATRICK F.C. U ANKE DAK TAS ST.GEORGE’S JIRITORNAW MALAJR FEJN JIXRAQILHOM YELLOWS U BLUES KURAGG.

  EX PLAYER TAS-SAINTS U EX COACH TAS ST.GEORGE’S

 34. il-bebe says:

  Charles zabbari , ara twehhilx fir referee :) :) :) :)

 35. @jc naxxari din is sena ma hadnix punti min fuqkom u mhux min fuqkom bis ma hadnix punti imma aparti dik . j c naxxari biex tmur tajeb fil futur trid thares lejn il passat u dik li mintix tamel inti ghax jekk thares lejn il passat tinduna li mhux il punti biss hadna ahna minn fuqkom imma anke it tazzi fimtni ta widnejn il hmar

 36. Zoqri says:

  Grazzi Jetro jien bniedem li nara l-kitba tieghek f’kull kampjonat thabilx rasek Dingli bdew jahdmu from day one.Int bniedem Sharp tider ghalkemm kultant taqla l-kritika ghax tidhol fil-basla u qoxrita.

 37. rko says:

  jien nixtieq li nergaw nigu zejtun redstars ghax hemm konna niehdu pejcir bissss u hemm u il veru zejtun mhux issa

 38. Charliezejtuni says:

  rko mela matafx xint tajt jew ek iridu irivali tana kem ipatptu fil vojt kieku,manahsibx li kontu bdawk in nies warajkom ir red stars,inhob irahalllllll