BOV First Division League kicks-off

| Friday, September 9th, 2011 | 19 Comments »

The BOV First Division League kicked-off on Friday with the first two matches at the Centenary Stadium.

In the first match, Zejtun Corinthians defeated St. Patrick 3-1 in a clash between two teams who were promoted from Division 2 last season.

A brace by Kenneth Abela and a goal by Albanian striker Gers Delia put the Corinthians three goals ahead before Jurgen Farrugia pulled one back for St. Patrick.

Dingli Swallows defeated St. Andrews 2-1 in the second game. William Camilleri put the Saints ahead but Mauro Brincat and Steve Meilak turned defeat into victory for the Swallows.

Meanwhile the Malta Football Association announced that following a request by First Division clubs, the BOV First Division League matches in programme on Saturday and Sunday have all been delayed by an hour.

The programme is therefore as follows:
Saturday 10 (Centenary Stadium)
17:00 Bir?ebbuga St. Peter’s vs Melita
19:00 Vittoriosa Stars vs Lija Athletic

Sunday 11 (Centenary Stadium)
17:00 St. George’s vs Rabat Ajax
19:00 Pietà Hotspurs vs Naxxar Lions

Photos: Copyright © www.stephengatt.com

19 Comments

 1. neutrali says:

  jien kont ilg ground il lum rajt loghba kollha zejtun labu tajjeb kif ukoll st.patricks.referee brodu pero st.patricks kellhom penalty car fl ewwel half u zejtun kellhom jitkecilhom player ukoll.oqodu iktar atenti ghax zbalji kbar jistaw iqajmu hafna polemiki

 2. jetro says:

  Proset Zejtun tidru li ha tkun sfidanti din is sena ukoll

 3. ivan curmi says:

  Proset lis-supporters,players taz -zejtun u lil kumitat jidher li taw risposta bl-akwwisti li ghamilna dan l-istagun veru ghadu kmieni wisq ,imma jidher li ghandna 3 barranin ta klassi. Illum ergajna rajna fil ground lil

 4. ivan curmi says:

  Proset lis-supporters,players taz -zejtun u lil kumitat jidher li taw risposta bl-akwwisti li ghamilna dan l-istagun veru ghadu kmieni wisq ,imma jidher li ghandna 3 barranin ta klassi. Illum ergajna rajna fil ground lil Antione Zahra li wara assenza rega beda jilghab jidher li ser jkun akkwist utli.
  Proset lil kullhadd

 5. fan says:

  good dingli loba iebsa kienet ima irbahnija u gibna 3 punti ta zejtun tibdewx taraw kbir min isa il kbir ghadu gej araw meta tilabu ma team li kien giga fil first mhux bhal zabbar ghadu tiela

 6. zejtuni says:

  ha nibdew tghidli qalbi hawn koll lilek ta had dingli min tak fastidju, tkellem fuq it-team tieghek u lilna hallina la ma nsemmukomx issemuniex lilna halluna bi kwietna kull sena laqas nilhqu n itilghu kullhadd lest biex kif nghidu kelma jaqbez fuqna

 7. bravo boy says:

  Prosit Dingli. Kien hemm certu zbalji imma all in all it-team jidher li ser ikun hemm

 8. Zejtuni says:

  forza zejtun team kbir adna had dingli nitfawkom fxifer lirdum bid damdima li ha ntukom hahaaaaaa

 9. din ta naraw gbir ghax nikumentaw fuq it team tana aqtawa ta jew inkella ejew ajdulna fwicna . umbad wara ghax nirispondukom toqodu tajdu li ahna naqalaw linkwit.araw xqed jamel it team takom u lilna halluna ha nilabu ma dawk li talaw mana ma dawk li ga kinu 1 st u anke ma min kien premier nilabu u li andu isir isir ahna ma tlajniex 1 st biex nirbhu lil kulhat . wara kollox proset zejtun inharsu il qudim al loba li jmis u tatux kas il lanzit li andom alina .Flahar nixtiq namel kritika lil mfa posibli ma tafordjawx cleaner tal misthija il hmic li kien hemm forsi ghax labna lewel iz zejtun u iragunajtu dawk itelaw hafna nies u is sits intmeshu kolla kif fil fat sar.

 10. zejtuni issa kun lest ghal battibekki la tlajtu u jidher li ser tkunu premier,irridu inkunu sportivi u noqghodu ghal kritika,jien belti u allahares noqghod niehu ghalija bit-tghajjier li naqilghu trid toqghod ghalijhom li qieghed hemm

 11. D 1 & only says:

  Well done Dingli boys. Hemm fejn nirrangaw imma f dan l istadju l punti importanti hafna. Barra minn hekk kellna penalty car quddiem il linesman. Imma sfortunatament kif jigri hafna drabi linesman ihalli r referee jiehu d decizjonijiet u flok ikun hemm ghajnuna, wiehed ifarfar ir responsabbilita fuq haddiehor.

  Fuq loghba ta Zejtun rajt half u bicca. St Patricks jidhru team b certu players zghar u fast u kien hemm hinijiet li taw battikata lil Zejtun. Filfatt Ranier ghamel save kbir. Imma all in all, Zejtun kien haqqhom ghax kienu ahjar on the long run. Vera ghandhom team b support ta vera. Trid tqis li kien hemm side mimlija bil banda etc… Well done Zejtun supporters. Nghid ghalija li kieku ma kienx is support ma kenux jiskurjaw 3.

 12. aHMAR U bLUE says:

  prosit Swallows, bdejna tajjeb, tlett punti importanti. Issa nibdew nikkoncentraw fuq li jmiss ghax loghba iebsa ukoll. lil Fan nghidlu sabiexjikkumenta fuq it-team taghna u ihalli iz-Zwieten jikkumentaw fuq it-team taghhom. Ahna ma jinteressana xejn minn haddiehor, ahna taghna l-importanti.

  Forza Swallows.

 13. ave maria says:

  Prosit Dingli. In?ommu saqajna mal-art u ma naghmlux bhal timijiet o?rajn li jaraw kbir. Pass pass nil?qu l-g?an tag?na. Rigward il-penalti, hija vera tal-mist?ija li dan ma ?iex mog?ti u l-plejer ta san andrew imke??i. Na?seb kieku kien xi plejer ta tim ie?or, ?gur kien isib ruhu i?af?af ta?t id-do??a tac-centenary. Vera livell ta referijing li ma jag?milx g?ajb lill-futbol Malti: livell baxx.

 14. zejtuni says:

  u mela hekk ghandu jkun l ikkritikar dawn mhux dinglin imma tiehu gost taqra dak li qalu ghax bla tghajjir u kritika sabiha proset lilkom ukoll ghal punti li hadtu nisperaw li meta niltaqghu tkun loghba sabiha

 15. il futur says:

  jim leww haga prosit irahal u isapporters.

  up were we belong zejtun .

  jim pero ma naf x mfa jekk mhux ghaposta jew le, isa iz zejtun sa lahar ta listagun ha milghabu il hamru isa birispet kollu ma nafx kif ghal menu ma tawnix cordin ground bit timda , meta konna mil ghabu taqali maltemp u mhux konna mitilaw isa il hamru moqodu mixarbu mela hasbun imgine isa ukoll wara keda biex tiparkja toqod tixarab phal cuc malti imsona il mfa pass il quddin u ihohor lura misper il mhux ha ikolli iktar x maghajda sa lahar ta listagun.

 16. fan says:

  @ballun zejtuni jek jidirlek xahaga titholx go din iside ghax hlief kritiki ma jkunx hawn jew inkela taqrax @il futur ma tridx ituk old trafford ux hali ma tixarabx u halina ta

 17. Korintu says:

  @Fan,
  Nisugerilek habib biex bhall ma qalek ahmar u blue lilna Zwieten halina bi kwietna u kummenta fuq it team tieghek. Nista nassigurak li le ahna mhux qeghdin naraw kbir jekk smajt li segretarju tal- club il- gimagha l-ohra waqt il- prezentazjoni tal- plajers godda stqarr li l- ghan tal- club huwa li nzommu postna fl- 1 divisjoni.Imma nahseb li lanqas trid taghtina tort jekk naraw xi ftit kbir, wara kollox l-ahhar zewg staguni konna ahna tal- Corinthians li rbahna iz- zewg unuri dik ta’ champions ta 2nd u 3rd division u knockout darbtejn wara xulxin. Zgur li naraw kbir fi sapport u il- briju li naghmlu, ghax l- ebda team fi 1st, 2nd u 3rd ma daqsna il- grawnd. Nkunu fi kwantita il-grawnd izjed mill popolazjoni li hemm pajjizek.
  Grazzi li sapporters kolla, specjalment lill dawk il- hafna li gew ghall l-ewwel darba il- grawnd. Ibqaw ejjew sapportjaw u heggu izjed nies biex jigu. Iz-Zejtun Corinthians huwa it-team taz- Zwieten kolla. Grazzi li plejers u li staff tekniku tal-impenn li wrew matul id- 90 minuta biex ksibna l- ewwel rebha. Nibqaw maqghudin fliemkien biex niksbu dak li- kullhadd jixtieq.

 18. il futur says:

  @ fan birispet kollu lilek jim ma naf kien il darba tlajt taqali ghal menu kien henn bica timda tilqalek maqra u mhux xejn , isa il ground tal hamru jekk ha ihalu dak il passag dejjeq veru imgien ghax jekk jimqal xhaga nies imut henn .

 19. Zoqri says:

  Prosit Dingli Swallows tal-prestazzjoni li taghjna.Halluhom lit-teamijiet l-ohra ahna mit-team taghna jinteressana.Minn hawn nheggeg aktar Dinglin jinzlu l-ground bhal ma jaghmlu Z-Zwieten.J’Alla meta niltaqaw maz-Zejtun tkun loghba sabiha u kumbattuta pero nerbhu ahna.Ha,Ha.Forza Dingli Swallows.