Hamrun Spartans deducted seven points, fined €10,000

| Tuesday, August 13th, 2013 | 37 Comments »

Hamrun-SpartansThe Malta Football Association announced that the Board to Adjudicate Charges Relating to Bribery and Illegal Betting in Football took a decision in the cases against Elton Borg and Julian Friggieri and against Hamrun Spartans Football Club.

With regards to Hamrun Spartans, the Board considered the fact that the club lost the seven matches in question, stating that this showed clearly that whoever was involved did not have the club’s interest in mind and that someone was using Hamrun Spartans for other purposes at the detriment of the club.

The Board noted that the current committee of Hamrun Spartans was not involved in these acts which the club pleaded guilty at an early stage. The latter fact was given particular weight by the board which said that it would be unjust if this was not taken into consideration.

Therefore the board decided to fine Hamrun Spartans €10,000 and deduct seven points at the start of the BOV First Division League 2013/14.

The actual decision:

“Il-Bord qies illi, kif sewwa indika l-avukat difensur tal-club (Hamrun Spartans FC), is-seba’ loghbiet imsemmija fl-akkuza, il-Hamrun tilfuhom kollha (dwar dan il-fatt kien hemm qbil bejn il-partijiet) – minn dawn il-loghbiet il-club ma rebahx loghba wahda u f’ dak l-istagun partikolari il-club gie relegat.

Dan il-fatt jaghmilha cara li min kien wara dawn il-manuvri ma kellux l-interess tal-club f’ mohhu. L-iskop ta’ min kien qed iwettaq dan il-hazen ma kienx dak li Hamrun jirbhu loghob jew jirbhu xi league. Min wettaq il-hazen anzi uza lil Hamrun Spartans sabiex jilhaq skopijiet ohra anke a skapitu tal-istess Hamrun.

Il-Bord qies illi f’ dawn il-loghobiet indikati fl-akkuza il-club ta’ Hamrun Spartans qala’ tlieta u tletin goal (33) u dan meta f’ dak l-istagun il-club qala’ total ta’ tmienja u tmenin (88) goal – dawn kienu statistici moghtija mill-avukat tal-Club u mhux kontradetti mill-MFA.

Il-Bord jinnota li il-kumitat attwali ta’ Hamrun ma kienx involut fit-twettieq tal-fatti li dwarhom il-Hamrun ammetta l-akkuzi. Madanakollu kemm Julian Friggieri kif ukoll Elton Borg kienu membri tal-kumitat ta’ Hamrun Spartans meta allegatament wettqu l-akkuzi li bihom huma gew akkuzati.

Illi intant Hamrun Spartans ghazlu li jammettu l-akkuzi migjuba kontra taghhom fi stadju bikri hafna u dan jirrifletti fuq is-serjeta tal-kumitat kif kompost illum. Dan il-fatt ghandu jinghata piz kbir. Gia huwa hazin ghall-club li membru fil-kumitat tieghu jinvolvi ruhu f’ attivita ta’ korruzzjoni – dak il-hazen jikber jekk il-club, wara li jinqabdu il-persuni involuti, jipprova jipprotegihom.

Dan il-Bord ihoss li ghalkemm jinhtieg li tigi inflitta piena fuq il-Club, ghax hekk jirrikjedu ir-regolamenti, tkun qed issir ingustizzja ohra mal-club jekk tali piena ma tiehux qies tal-ammissjoni bikrija tal-club u tal-fatt li il-hazen li kien qed isir kien qed jippenalizza lill-istess club ulterjorment. Mhux biss il-club kien qed jigi imheggeg bl-involviment ta’ membri tal-kumitat tieghu f’ attivita kriminuza imma ukoll din l-attivita kienet qed twassal sabiex il-club jitlef il-loghob li kien qed jilghab u dan b’ margni kbir.

Kieku il-club ma weriex umilta u ma ammettiex l-akkuzi dedotti kontra tieghu f’ dan l-istadju bikri, u kieku il-club iddecieda li jirkeb fuq il-karru jew jiddefendi lil xi membri tal-kumitat tieghu li setghu wettqu xi hazen, allura il-piena kienet tkun relegazzjoni ta’ divizjoni jew tnejn oltre telf ta’ punti u/jew multa. Dan qed jinghad anke bhala avviz car ghal min bi hsiebu jimbarka fuq din it-triq perikoluza. Dan qed jinghad ukoll sabiex tinftiehem id-differenza fil-piena inflitta f’ dan il-kaz u dik inflitta f’ kazijiet precedenti.

Imma tenut kont ta’ dak indikat hawn fuq, fic-cirkostanzi attwali, dan il-Bord ihoss li piena xierqa ghal kaz odjern, ghalkemm mhux wahda massima, xorta ghandha tkun wahda li tirrifletti il-gravita ta’ dak li gara – ghalhekk il-piena li qed tigi inflitta hi dik ta’ multa ta’ Euro 10,000.00 u tnaqqis ta’ seba’ punti ghall-istagun li jmiss.

Dan il-Bord jaghti gharfien ghal hidma maghmula mill-Integrity Officer tal-MFA sabiex igestixxi ix-xoghol, xejn facli, li jinvestiga u jaqbad kazijiet ta’ korruzzjoni. Din il-hidma trid tibqa’ tigi sostnuta sabiex jingheleb il-kankru li qed bil-mod il-mod inawwar u jeqred il-football, hafna sport iehor u ghalhekk ukoll lis-socjeta in generali.

Filwaqt li clubs li jipprotegu lill-membri korrotti fil-clubs taghhom ma jistghux jistennew hniena, dawk l-individwi fi clubs li jghinu sabiex jitnaddaf il-football ghandhom isibu l-appogg necessarju sabiex il-loghoba tibqa hajja.”

Meanwhile in the case against Elton Borg and Julian Friggieri, the board decided that since both resigned voluntarily from football-related activity for life and in an irrevocable way, it was accepting their decision since it is equivalent to the sentence given for such cases.

“Wara li ra l-verbali tal-avukati rispettivi jiddeciedi li la darba iz-zewg akkuzati Julian Friggieri u Elton Borg irrizenjaw minn kull attivita kalcisika u dan b’ mod definittiv u aktar importanti b’ mod irrevokabbli;

U stante ghalhekk li huma ma ghadhomx membri fl-Assocjazzjoni u/jew f’ kull assocjazzjoni affiljata, dan il-Bord jiddikjara li huwa ma ghadx ghandu gurisdizzjoni fuq l-istess persuni li issa ma ghadhomx u ma jistghux ikollhom affiljazzjoni mal-MFA jew ma’ assocjazzjonijiet affiljati maghha jew fuqha.

In vista ta’ dan u tal-fatt li il-piena li seta’ jinfliggi dan il-Bord kienet dik ta’ interdizzjoni perpetwa minn kull attivita kalcistika – haga li iz-zewg akkuzati ghamlu volontarjament fi stadju bikri tal-proceduri – ghaldaqstant il-Bord qed jaccetta ir-rizenja perpetwa u irrevokabbli tal-akkuzati u qed jiddikjara il-procedimenti fil-konfront taghhom bhala ezawriti.

Dana kollu hu minghajr pregudizzju ghal kull prova li tista tingieb fil-konfront tal-akkuzati l-ohra u b’ dan li kull prova li setghet tingieb dwar l-istess akkuzati Julian Friggieri u Elton Borg xorta wahda tibqa permissibbli u tista tingieb sabiex isservi bhala prova fil-konfront tal-akkuzati l-ohra.”

The Board was made up of chairman Dr. Raymond Zammit (Chairman), Joseph M. Azzopardi, Dr. Chris Grima, Ronnie Abela and Ronnie Micallef.

The case against Massimo Grima and Roderick Fenech continues in the coming days.

37 Comments

 1. MFA serja? says:

  X’qed jipprovaw jghidu biha din is-sentenza l-MFA? Klubb li HALLAS siegha tard jehel 6 punti u klubb li nqabad bil korruzzjoni jehel 7 punti biss? Allura id-differenza bejn li ghamlu Floriana u Hamrun hija punti wiehed u multa biss???

  Irridu spjegazzjoni mil-MFA fuq dan il-kaz u nassigurawkom li mhux se jibqa’ ghaddej. Mil-inqas jekk tqabbel iz-zewg pieni il-piena ta’ Floriana ghandha titnaqqas ghal PUNT (mil-inqas!).

  Nixtieq nistaqsi li kieku inqabdu Floriana bil korruzzjoni kienux jehlu 7 punti biss? Probabli kontu taraw x taghmlu biex tivvintaw divizjoni gdida biex nilghabu fiha ahna!! Ma timxux ma kullhadd l-istess u din tafuha.

  • Alex Cassar says:

   Qrajt il-kontenut tad-decizjoni li tidher hawn fuq u jkolli nghid li l-bord li ha d-decizjoni mexa tajjeb. Irragunaw ezatt bhat-Taljani. Grat f’Calciopoli li kien hemm min waqa u min ha tnaqqis ta’ punti.

   Nahseb il-Hamrun bhala club u kumitat ma kellhomx tort f’dan kollu u hadu l-piena li kien haqqhom. Wara kollox b’dawk il-loghbiet li tilfu ghax kienu mbabsa spiccaw relegati. Nahseb decizjoni gusta u m’ghandiex titqabbel ma’ ta’ Floriana li m’ghandha x’taqsam xejn.

 2. joke of the year says:

  well done to the 5 members of the board ,can some one from the board explane to me how Hamrun with two members of the committe and two players involved in
  bribery and illegal betting got 7 points deducted and 10,000 fine , while Marsaxlokk for on member of the committee involved in bribery , were relegated to first division from premier and Floriana fc for being late one hour on their payment got 6 points deduct , another well done to the board , Floriana fc and Marsaxlokk should write to UEAF let them know what is going on in Malta , that clubs are not treated the same . Mr President and you expect more people to support their clubs

 3. Alex says:

  Tajjeb ukoll eh! Mela tinstab hati ta’ korruzzjoni ta’ xi 7 loghbiet jitnaqqsulek 7 punti u ghax il-Furjana dahhlu pagament saghtejn tard tnaqqsulhom 6. U ta’ min jghid li l-pagament tal-Furjana lil Birkirkara vera dahal tard imma kien hemm ftehim bejn iz-zewg partijiet! Halluna MFA…ma timxux ma kulhadd l-istess, u din ilna li rajniha!

 4. jahdar u kbur says:

  sur president tal M.F.A . tista tajdli jek il pini li tatu lil clubs fuq kull ma jinqala , jienatawx bil kulur lil ikun jilbes il club ?

 5. for ever green says:

  kull hadd kontrina

 6. PALOLLU says:

  Nixtieq inwiegeb lil siehbi MFA serja

  Lewwelnet iz zewg kasijiet huma dufferenti min xulxin u ha najt ghaliex il punti li wehlu il Floriana kienu imnaqsa minhabba li dawn naqsu milli ihalsu pagamenti tal Plejers

  Issa ha nigu ghalkas tal Hamrun mela kif jaf killhad wara li hareg ir rapport tal MFA id diferenza qeda illi ghalkem 2 membri tal kumitat tal Hamrun kienu involuti dawn dejjem skont ir rapport hadmu kontra linteressi tal Club Hamrunis barra min hek il kastik ghal Club Hamrunis diga haduh ghax it team waqa First Division minbarra li kien laktar Team li qala Goals 88 goal u xi najdu ghal multa ta 10000 euro minbarra li ha jindew 7 inqas

  Jien ghanzi najt illi MFA kienet Wisq Harxa mal Club Hamrunis

  • celtic fc says:

   floriana ma kellomx pendenzi ma players. floriana kellom pendenza ma birkirkara u kien sar ftehim bej il-clubs bil-mod kif ha jithallsu birkirkara. mfa = pudini

 7. Opinjoni says:

  Nahseb irridu naraw il-kaz b’mod oggettiv.
  Jidher li dan kien kaz fejn membri fil-kumitat tal-Hamrun, qabdu players tahhom stess, biex JITILFU loghbiet tahhom stess. Jigifieri, ma’ kien hemm l-ebda gwadan ghat-tim tal-Hamrun, anzi, jidher li kien hemm biss telf garantit, kif fil-fatt sehh. It-Tim tal-Hamrun diga baghta l-konsigwenzi ta’ l-ghemiel taz-zewg membri tal-Kumitat ghax gew relegati.
  Il-membri tal-kumitat imsemmija ssospendew lilom infusom ghal-ghomorom mill futball, u kieku instabu hatja mill Board, kienu jehlu l-istess piena (li ija l-massima).

 8. Charles Caruana says:

  Din hi sentenza storika. Kurruzjoni kien hemm. Ghallura il kastik keelu jkun bhal ta haddiehor, B’Din is sentenza l-MFA qed tibat messag biex il kurruzjoni tibqa hemm.

  Jekk il Hamrun ma kellomx x’jaqsmu ghllura ghafejn wehlu il multa u naqqas ta punti?

 9. Charles Mizzi says:

  Naqbel mas-sentenza ghax Hamrun bhala club zgur ma riedux jitilfu biex ikunu relegati. Mela l-MFA qed tahdem kontra koruzzjoni u l-puluzija fejnhom ghax rari nisimghu b’xi investigazzjoni.

 10. Roitman says:

  So this means that Floriana.s Appeal for next Monday will be upheld in Favour of the club.

 11. Football Malti says:

  L-MFA tghid li trid tikkumbatti il korruzzjoni izda meta tara sentenza hafifa hafifa bhal din jiguk dubji serji dwar id differenza bejn kliem u fatti

  • Clint Abela says:

   Qed nattakkaw l-MFA li qed tahdem u tnaddaf ghax dan ma kienx l-ewwel kaz imma nahseb ahjar naraw fejnhom il-pulizija ghax ma tisma xejn minghandhom. Dawn ma jinvestigawx?

 12. inkredibbli says:

  hasra li l-elezzjoni diga ghaddiet ! , jien personali tlift kull fiducjia , GREEN LIGHT ghall min irrid ihammeg u jaqla il flus ! 7 loghbiet mbabsa , taqla eluf kbar ( MHUX BILFORS IL KLABB ) u tehel €10,000 ! nahseb worth it !, u halluna bil kwiet !. worth it Sur Frans Tabone , dak ix xoghol kollu li qed taghmel ? tiggieled il korruzzjoni , u tara dan ir rizultat ? , u xi haga ohra , la qed tghidu li il Kumitat tal hamrun ma kellux xjaqsam, allura kif wehel il klabb ? jew hat jew mintix ! ma hemmx triq tan nofs !

 13. ahdar u kburi says:

  inwiegeb lil siehbi PALOLLU
  lewwel net mhux ma halasnix imma konna siegha tard , ma kiennux pagi tal players , imma somma ma club iehor B`kara u kien hemm ftejiem bejn il zewg clubs fuq il pagament li kien sa jithol tard .

  issa b`listess argument li qijat tuza int u dawk kolla favur il Hamrun ,li club ma kellux xjaqsam ghax tal kumitat u players involuti hadmu kuntra il club tal Hamrun stess.

  mhux listess nistaw najdu ahna tal furjana , li dejn mamlux il president presenti Steven V, imma il president Johann S .u forsi kien linteress ta Johann S li jara il club tal furjana f`dik il sitwazjoni ta dejn ghax u mabaqax president .

  issa jekk il Hamrun ma kellomx tort fuq il kurruzzjoni u fuq dak kollu li gara , allix wehlu 7 punti u 10,000 ? jew hati jew mintix

  bhal ma club jinzamm risponsabli ta supporters u dak kollu li jigri fisem il club ,lil sgur il club ma jibat li supporters ikisru jew jajru . imma xorta jehel il club issa kurruzzjoni kienex favur il Hamrun jew le , kurruzzjoni tiqba

 14. Stephen Schembri says:

  Alex Cassar
  veru il kass tal Hamrun u Furjana m`ghandu x`jaqsum xejn .

  Floriana fc pagament b`siegha tart = 6 punti imnaqsa
  Hamrun fc kurruzzjoni 2 players u 2 kumitat = 7 punti u 10,000

  veru il kass mhux listess wiehet kurruzzjoni u kas liehor fuq pagament b`siegha tart , imma tista tajt lil piena kienet listess .

  sur Alex C , int att, bhal club Hamrun madux tort f`dak kollu li gara , meta supporters ta club il kisru , min jehel ? ovja il club ,meta supporters ikantaw rassizmu min jehel ? ovja il club u jamlu xjamlu hazin il supporters u il players u membri kumitat ta listess club , min jehel ? ovja il club , li sgur li clubs ma jibatu lil hadd biex jamel hazin , imma xorta il club huwa risponsabli ta kull ma jigri fisem il club , alinqas hekk kien qall il president ta M.F.A.li clubs risponsabli ta kull ma jigri fisem il club , allura jien nistaqsi , allix dan il kas tal Hamrun ma giex tarta listess .

  • Peter Said says:

   Stephen ma nafx kemm kienet sitwazzjoni ta’ siegha ghax mil-15 ta’ Lulju kienu tawhom cans 2 weeks biex jirrangaw il-pozizzjoni taghhom u ma lahhqux xorta. Apparti li lilna lil Birkirkara tnejjiktu bina u qlajniha habba fikom. Kunu responsabbli u mhux tghidu li intom vittmi.

 15. 1st Division says:

  Tal Misthija MFA !

  ma tamel lebda differenza xtip ta korruzjoni kien hemm, il korruzzjoni kienet hemm.. u al dan il Club kellu ibati il konsegwenzi bhal Clubs ohra.

  Kull tip ta korruzjoni hija hazina, u thamgilna lisem tal loghba li tant hafna minnha ihobbu !

  • Sandro Giusti says:

   Ma naqbilx mieghek. Allura kif qed tghid int il-Qorti kulhadd ghandu jehel l-istess. Mela ma qrajtx sew id-decizjoni??? Hamrun bhala club hadu li haqqhom imma thallatx kazijiet ma’ ohrajn.

 16. gii says:

  jigi id dede u byorn il professur u jajd li il bord huma ma jindahlux……….. hallina byorn fejn trid tindahal u tizzattat,…….lil furjana waqat an nejk m.f.a. ax il furjana amluh il pagament u ha jibdew 6 punti mnaqsa,,,,,,,,ma thoss li qet ta an n,,, sur dede fuq din is sentenza kontra il furjana??? mandix dubju xint u xi thoss kontra il club tal furjana imma zlaqt fi niexef awn……….u int byorn tparla u tpeclaq ma tajd xejn lanqas………..imsomma qedin hemm ax hadd ma rid japplika u ma kelkomx oppozizjoni,,,,,,,,,,,,,,,al gol hajt

  • Chris Farrugia says:

   Biex tparla l-ewwel tiehu int imbaghad xi wiehed minn dawk li probabli lanqas taf minn A sa B. Ohrog int ha naraw kemm int kapaci tmexxi. Floriana ilkhom problemi finanzjarji zmien u tippretendu li ma jsir xejn kontra taghkom. Ma thallsux u thawwdu kif jaqbel u issa hafna biki. Hemm regolamenti u ksirtuhom bhal fil-kaz tal-Hamrun. Paroli biss mis-soltu idjoti.

 17. George Tabone says:

  MFA FARSA TOTALI!! mela bejn pagament siegha tard mid deadline u koruzzjoni id differnza hija biss punt u multa zghira??? jekk l furjana tnaqsulom -6 habba kas hekk dawn kellhom jibdew mit 3rd division(peress li mafa jew iasc ma tistax).. Patsazata kbira nisperaw jirrivedu iz zewg kazijiet ghax lejn Ta Qali ma nersaqx iktar u bhali hemm hafna!

 18. Edmond Ciantar says:

  Kemm hawn bravi u avukati qed nghid. Kollha opinjonijiet imma kollha b’agenda. Il-Furjanizi jghidu mod u l-Hamrunizi iehor. Il-verita’ hi li t-tnejn ghamiltu hazin u inutli tibku u tippuntaw swaba. Hadtu li kien haqqkom u mela kulhadd iwahhal fl-MFA. Darba ohra hallsu l-arretrati fil-hin u ma tibdewx bin-nieqes fil-klassifika. U tal-Hamrun j’Alla sibtu kumitat xieraq ghax ma jixraqilkomx hekk.

 19. bibi says:

  Nemmen li MFA mxew tajjeb mal-Club tal-Hamrun ghax kien hemm min inqeda mill-Hamrun ghall- skopijiet ohra, u l-Club mar hazin minn kullimkien. Li gie relegat hija cara li l-interess ma kienx tal-Club zgur.

  Nixtieq nistaqsi X’ multi wehlu dawk il- hatja li dabbruha tajjeb ? u barra minn hekk, il-Clubs l-ohra li hadu rebhiet minn fuq il -Hamrun ?

  Nemmen li l-kazijiet l-ohra li qed jissemmew m ‘ghandhomx x’ jaqsmu xejn, ghax huma kazijiet differenti.

 20. stephen schembri says:

  Edmond Ciantar
  min jaf li kien il team tieghek xkont tajat ? 6 punt all siegha tart, jien minniex avukat imma lanqas int mint avukat biex qijat tajt li ahna tal furjana hadna lli haqna . tista tisvela ma min int izomm ?

  PETER S

  kienet siegha tart u kien hemm ftejiem ma B`kara dwar il pagament , u int jew kull karkariz , xi trit parla fuq flus taf kemm tajnikom players u taf kem grejna wara flusna biex hadnijom min antkom , jew issa qedin taraw kbir

 21. Il-Bidwi says:

  jien fl opinjoni tieghi is sentenza li hadu l hamrun all in all kienet gusta, ghax dan li sar ma kienx fl interess li l klabb jakkwista xi rebh b mod illegittimu, ma kien hemm l ebda vantagg ‘sportiv’. fl istess hin xi tip ta penalizzazzjoni riedet tinata ghax sta ghall klabb li jara li l players u tesserati tieghu ikunu integri fl ghagir taghhom.

  Rigward il kaz tal furjana, nahseb li d decizjoni harxa wisq. jekk kien intlahaq ftehim ma Birkirkara ma nahsibx li l MFA kellha tippenalizza lil Floriana. Ara kieku ma kienx hemm ftehim u Floriana baqaw ma hallsux, hekk iva.

 22. xlukkajr says:

  fejn iggibu in nies lejn il grawnd. jien mhux ghax nixtieq li jwaqqaw lil hamrun ta pero anke m’xlokk kienu sfaw relegati fuq loghba li ma rebhux u l’20 kaz iehor li kien hemm waqa kollox. mfa tal misthija. min dk in nhar m’xlokk baqghu ibghatu l’konsegwenzi.zgur li loghba maltija ma nitlax nara. tal misthija.

 23. Opinjoni says:

  Forsi ma tafux l-affarijiet, allura mhux han tikom tort sa’ barra. Imma isimghu naqra hbieb.
  Il-Furjana kienu ha jitnaqqsulom (minghalija) 2 punti waqt il-kampjonat li ghadda, meta kellom bzonnom hafna dawk it-tlitt punti.
  X’ghamlu? Taw cekk ta E20,000 lil Birkirkara, u dawn Birkirkara qalu lil-MFA li kollox sew mal-Furjana….
  B’hekk l-MFA ma’ qatghet l-ebda punt lil-Furjana.
  Wara xahar….Birkirkara marru isarrfu c-cekk…u ma’ kientx hemm fondi,,,,u dawn reghew kitbu lil MFA biex taqbex ghalihom!!!!
  Il-Kunsill qabell li ghandom jergew jiddiskutuha quddiem Board.
  Jigifieri Furjana diga daqqhku bl-MFA darba….u alavolja il-Board tahom zmien bizzejjed biex ihallsu lil Birkirkara….dawn xorta ma’ hallsux kollox.
  Tahseb l-MFA kellha terga tafda lil Furjana u lill Birkirkara li jergaw jaghmlu ftehim iehor?????

 24. greens never dies says:

  Opinjoni
  tider li ma tafx il fatti , lewwel net il furjana qatt ma kienu bzonn il punti avolja konna religation pool ax salvajna mil lewwel , biex najdlek ezat qatt ma tlifna loba fil religation pool u iva kienu naqsulna il punti fl religation pool , lina u lil hamrun , u le b`kara mhux veru kitbu lil MFA u dan qallu il president ta bkara fuq radio 101 replay ikompli ezatt kif harget lisqarija li naqsulna il punti , ghal siegha tart il board ogbu il naqsilna 6 punti

  veru ma taf xejn u qijat tiprova thameg li club tal furjana salt gideb , il kumitat tal furjana andu jiehu passi fuq dawn il nies li qedin jiktbu qatta giedeb fuqna

 25. PALOLLU says:

  Jien nahseb li ma irridux inharsu lejn il kas ghax hem involuti in Hamrun imma wiehed iried jghara il fatti li kienu mela kif tiga gie spjegat aktar qabel il Hamrun bdak li gara bghatew ll konsekwenzi
  ghax gew Relegati u zgur ma kienx ta gwadan ghal Club tibda il Leuge 7 Punti nieqsa tehel Multa ta 10000 Euro flaharnet laktar tebgha kera min dan il kas huwa lisem tal Club Hamrunis li rega gie imcappas.

  Flahharnet li mhux qed jissema huwa li nahseb li fdan il kas il Hamrun kienu il Wisthle Blower alura jek huwa hek kollox ma kollox zgur li mhux Fair mal Cklub li wara li hadmu qatieh ma MFA fun dan il kas kontra linteressi tal Club

  • Il-Bidwi says:

   hekk hu naqbel mieghek perfettament. hekk LMFA qed tinkoraggixxi lil dawk in nies li vera jahdmu b mod onest ghall klabb biex jikxfu kull tip ta ghawwar li jkun ghaddej minghajr a jibzaw lil l klabb li tant ihobbu ser jispicca jibla sanzjonijiet li jitfaw lil klabb il bahar

  • Charlie says:

   Jien kieku x taqt inkun naf min kienu t teams l ohra involuti, ghax Kif jajdu it takes 2 to tango.

 26. Newtrali says:

  Jiena bhalha bniedem newtrali nahseb li Hamrun kellhom jinghataw piena ferm aktar harxa (bhal ez relegazzjoni fit-3 divizjoni). Dawn il-membri tal-Kumitat gew eletti mis-soci tal-club u ghalhekk kienu qed jirraprrezentaw lill-club f’kull azzjoni taghhom. Ma taghmilx differenza ghal gwadann ta’ min jew ta’ xiex ghamlu il-korruzzjoni. Allura ezempju ,president ta’ club jista’ jaqbad isawwat lil president tal-MFA fil-VIP area u l-club koncernat ma jehel xejn, ghax huwa jghid li ghadu ghal President tal-MFA personalment??? Ma nahsibx li saret decizjoni tajba ghal gid tal-futbol Malti.

  • Charlie says:

   Jekk int newtrali tajd xejn, jew inkella ajd min int, ax hawm malta Marx nies newtrali la fil futbol,la fil parrocci, u lanqas fil politika,ax kullhadd ghandu l agenda tieghu. Pls ikxef il maskra.

 27. Boqq says:

  Floriana kollhom skuzi. Din tas siegha tard hija xi hard luck story ohra bhall meta irranjatu il firem??
  Amlu x-xoghol sew b’hall ma jghamlu klubs ohra u ma jigri xejn. Forsi l kbir ghadu gej ghax ghax daqt naraw.
  SKUZI BISS.

  • jean says:

   Tghid ma dahhalnijiex siegha tard apposta! Dak kien hemm ftehim ma’bkara u kienu jafu li se jidhlu siegha tard ghax il-flus riedu jigu mill-ingilterra. Jien ninsab cert li kieku kien xi team li gie mat-top 3 is sena l ohra zgur kienu jircievu piena inqas.

 28. Furjaniz says:

  Jien nahseb li MFA tinduna li kienet esagerata maghna li ghal siegha tard il Board naqsilna 6 punti u jridu jaraw kif graw l-affarijiet kemm kienet difficli ghal club taghna u li fl’ahhar mil ahhar B’kara thalsu bil problemi li kelna mhux it tort ta l-amministrazzjoni prezenti imma ta dejn li thalla mil kumitat ta qabel,Nahseb il board tal MFA ghandu jerga jarbel ftit is-sitwazzjoni ghax b’dawn id decizzjonijiet qedin tkomplu tkisru il football malti flok tipruvaw ittaffu l’ugieh lil madur.Nistennew nhar it-tnejn u naraw timxux mahna u tahfru kif hfirtu lil haddiehor .

 29. Charlie says:

  Jien din tal floriana am nafx Kif qed jiprovaw iqablu iz Zewg kazi ma xulxien, mandom x jaqsmu xejn, wiehed emm regola u tridu timxu mahha, u l iehor fil Katz tal. Hamrun emm sitwazzjoni mhabbla, kieku Kelllu jinqabad kullhadd kieku adio futbol, mill kbir sa zghir.