Hibernians protest not upheld 

The Protests Board of the Malta Football Association did not uphold the protest filed by Hibernians FC against the result of the BOV Premier League match against Birkirkara which was played last Sunday.

The 2-1 win for Birkirkara, which effectively meant that Valletta FC were declared champions, is therefore to stand.

Hibernians argued that a number of Birkirkara foreign players were not registered with authorities responsible for employment in Malta as required by MFA regulations.

16 comments

 1. Irrid nghamila cara li ma naqbilx ma protesti imma nispera li L MFA tghati raguni ghaliex ma laqetx il protesti ta Floriana u Hibernians for future refernce

  1. Sinjal li Birkirkara ma kissru l-ebda regolamenti.Issa nispera li Valletta jirbhu ghada u jikkonfermaw li ghandhom biex jerbhu lill Hibs.

  2. In the interest of transparency I will go a step further.

   I wish to see the submissions of Floriana, Hibs, B’Kara’s defences against both and the Board’s final awards to the two protests.

   thanks

  3. Ir-raguni li jsiru protesti hija il-konfuzjoni li hemm fir-regolamenti tal-MFA.Jien segwejt iz-zewg protesti mill-vicin u minghajr ma nidhol f’ebda mertu ta’ min mill-klabbs ghandu ragun b’wicci minn quddiem nghid li t-tort huwa tal-inefficjenza tal=MFA. Thabbielx rasek ragunijiet inghataw u se jinghataw imma emminhom jekk trid. Jekk ma temminhomx tkun hadt decizjoni tajba.

 2. Nimmagina li m’accetathomx ghax dment Li l-MFA stess accettat ir-registrazzjoni taghhom, huma setghu jilghabu. Sta ghall-MFA Li Tara xi karti ohra Li jkun hemm bzonn qabel taccetta registrazzjoni…kif jigri barra.

 3. Ja mxenqin fwicckom baqa rahal il midjunin issa ada ikripaw la nollu it tazza ….. champions 23 !!!

  1. Inzertajna wkoll rahal il-president taghkom! Nifrah lit-tim tal-belt li rebah il-kampjonat u partikularment lis-sur Sciriha.

 4. L-Mfa ghallura jekk huwa dan komplici ma xhgol prekarju, plus li B’kara ghandom jigu mharka.

 5. L MFA ghanda tippublika ir rapporti tad decissjonijiet rigward iz zewg protesti jekk ma ghandix x tahbi

 6. Allura nghid jien, ghaliex fl-ahhar partita tal-istagun qamilhom il-Hibs u mhux qabel ? L-istess kienu ghamlu meta tilfu ic-campionship tal-Futsal zewg staguni ilu.

 7. MIN HAWM NIXTIEQ LI IL PRESIDENT TAL MFA GHANDU JIPPUBLIKA IL MINUTI TAL PROTEST JEK VERU MGHANDIEX XTAHBI GHANDI DUBU KEM SER TGHAMEL HEK XI HAGA OHRA GHALIEX MFA MA IXXANDARX MIN KIENU IL PERSUNI TAL BOARD HALLI INKUNU NAFU MIN HUMA GHALIEX LE MFA IRRIDU IKOLLOM TRASPARENZA MA NAFX KEM

 8. Hope Hibs will take this matter to UEFA. There were a number of irregularities that still needs to be answered.

  1. L MFA ghanda x tahbi u mwerwra .Qatt ma hi sejra tippublika ir rapport taz zegw inkjesti

 9. Jien nerga nghid li ma napprovax li club jirbah bi protest imma lanqas napprova li club jghamel li jrid Issa L MFA QALET LIL CLUBS GHAMLU LI TRIDU

  1. Kemm sa iddumu tgergru,l-M.F. A. ma sabghet xejn hazin,il Belt rebhu u l-kampjonat issa kull ma fadal,inharsu lejn il futur u jekk inthom tal Hibs tkunu
   tajbin bizzejjed terbhuh inthom.

 10. Zanzu Jine l ewwel wiehed ma inhix ingerger Jien sempliciment qed nitlob li l MFA tghid x kin fih hazin il protesti ta Floriana u tal Hiberninas Meta int titla il qorti fuq xi akkuza il qorti sijja jekk hati jew innocenti tghati ir raguni Allahares naslu Li appeals board jasal biex irebbah jew itellef protest minghajr ragnuni ghax allura korruzzjoni stenna

Comments are closed.