BOV Division 1: St. George’s awarded points after winning protest against Pietà

| Thursday, March 22nd, 2012 | 44 Comments »

St. George’s were awarded a 2-0 win over Pietà Hotspurs after the MFA Protests Board upheld a protest filed by the Saints over the ineligibility of Kelvin Onosuighe. The BOV First Division League match which was played on March 4th had ended in a goalless draw.

St. George’s argued that Onosuighe’s registration was invalid as it breached Article 39 Section 4 of the Statute which states that a player is only eligible to play in competitive matches for a maximum of two clubs during one season.

Onosuighe had played for CD Binefar in Spain and then played a game for FCM Maramures Univesitar II Baia Mare in Romania.

The Hotspurs still lead the table but now share the top spot with Rabat Ajax on 32 points, followed by Melita and Zejtun on 30, St. Andrews 24, Lija 19, Naxxar and Birzebbuga 17, Dingli and Vittoriosa 15, St. George’s 13 and St. Patrick 12.

44 Comments

 1. Mostaa says:

  fottejtuh football !!!!

 2. MICHAEL CUTAJAR - V/PRES. says:

  Wara hafna taqtih ta’ qalb, waslet ir-rebha fuq il-mejda. Kif kien jghid il-mibki, Sur Eddie Brooks, l-ahjar li tirbah fil-grawnd. Imma minn naha l-ohra San Pawl kien jghid li qabel ma l-Atleta jiehu sehem, irid jaghmel it-tahrig tal-gisem u JOSSERVA R-REGOLAMENTI. Mertu ta’ dan kollu imur ghall-President taghna, l-Onor. Chris Agius li bil-perseveranza tieghu sab dan l-izball. ISSA LI UREJNA LILL-PLEJERS LI AHNA QED NAGHMLU SEHMNA BIEX INSALVAW, NISTENNA MINN GHANDHOM IMPENN TOTALI FIL-LOGHBIET LI BAQA’. Xejn mhu bilfors, imma il-hegga u l-onesta’ nippretenduha bi dritt.

 3. Shalom Mercieca says:

  Well done MFA justice has been done.

 4. Tony says:

  Forza Pieta !!! Taqtawx qalbkom. !!
  Imma NISTAQSI.. Kif council Member ta’ Bormla bhalissa qed jaghmel xoghol fl MFA, ma tahsbux li mhux sewwa?Jew klabb jew MFA ??

 5. SG-12 says:

  @ Mostaa
  Min fottieh il-futbol? St. George’s jew il-Pieta’? Min ma osservax ir-regoli jew min induna bl-izball? Spjegalna ftit jekk ma jimpurtax.

 6. grezzju says:

  Ma nafx kif certi clubs joqghodu ifittxu ix-xaghara fl-ghagina, biex dak li ma jaghmlux fil-pitch jehduh fuq il-mejda. Vera forsi inkiser xi regolament imma nahseb li ma huwa l-ebda unur li tiehu il-punti hekk. TAL-MISTHIJA!!! (min ghamel l-izball imma anke min ghamel il-protest biex jirbah akkost ta’ kollox.)

 7. magpies85 says:

  Din tal-barranin qed idejaqni hafna. kulhadd iggib l-barranin biex minalih qed jarma it-tim! issa vera dan l-kuntrast ta pieta gie ftit favur taghna izda mux se nitkellem fuq pieta fuq l-futbol ingerali go malta. ha nibda mill first…. jien nemmen li nofs l-barranin tal-first huma livell ta malti normali jigferi dawn ga zejda u qed jiehdu post l-maltin!!! f 2nd u 3rd hemm barranin qas kapaci jamluwa first ta malta! dan x livell ta barranin huwa?? jien lfirst ngibu b’2 barranin u 2nd u 3rd xejn! hemm clubs qas biex ihalsu id-dawl mandom mbad ikollom barrani full time alla bierek!!

  • Tony says:

   @magpies85 Ghandek ragun 200% . Jien bhalek nahsibha li l-players barranin qed jiehdu post il Maltin. U ghada pit ghada mhux fil futbol biss .

 8. bormliz says:

  kuragg bormla ha nsalvaw ahna, Pieta jibqu hemm, u jaqaw had dingli u il girien BILFORS !!!!!

 9. Grazzi Tony talli ghazilt li taghmilli l-hsara. Jien mhux wahdi li qieghed Council Member u nahdem l-M.F.A. Fix-xoghol tieghi m’ghandi l-ebda kunflitt ta’ interess u xorta nhoss li qed naghti kontribut ghax mhux qed nghix mill-M.F.A., imma tal-hidma li naghmel qed niehu biss allowance zghira li hafna minnha nahliha petrol. HEMM COUNCIL MEMBERS OHRA LI JIEHDU KUNTRATTI TA’ ELUF TA’ EURO. KEMM FI ZMIEN TAL-AMMINISTRZZJONI L-OHRA KIF UKOLL ANKE ISSA. Tony, qabel ma tparla iccekkja kollox.!

 10. Pepe says:

  LAKGBAR SKANDLU FUQ IL PROTESTI KIEN TA HAL BALZAN KONTRA HAMRUN MIN BARRA LIKIEN HEM HAFNA ENEZTESTI FUQ IL KAZ GHAX IL BOARD DAWWAR IR EEGOLAMENTI KIF RIED IMMA LEPOKRESEJJA TAL BOARD KIENET LI DANIEL ZERAFA HAREG FLAHHAR ZEWG MINUTI U DAN IL PLEJER LANWQAS MISSIL BALLUN GHAXKIEKU TAJT SKORJA NAJT TGHAMEL SENS IMMA MHUX HEK KIEN IL KAS WASAL IZ ZMIEN LI MFA GHANDA IZARMA IL BOARDIJIET KOLLA MINGHAJR DEWMIEN HALLI JIBDA IKOLNA AKTAR SERJETA FMIN IMEXXI.

 11. football says:

  naqbel mijak sihbi fuq il barannin li majkunux tajbien ima il problema mux dik il problema li il maltin kullhadd jara kbir qijad u kullhadd jitlob lelluf u naf xjien najdlek u jkunu ghadom malabu mahad dawn odom hergien mil minors u lbarannin jigik daqs malti mela hanamilek naqa somma zghira tkun triet igib player fejn it team tijak mandux dik il posizzjoni mela nibdew tmur ghant klabb jitolbok il parametri mela mil inqas trit itjom 3000 euro tas stagun il klabb liehor tal inqas matihx 300 euro fix xahra dan mux premier ta ghax listorja tkun diferenti mela dak gi jiswiek mas 7000 euro u xaba terturi ukoll. barannin li ghaw kolla fdak lilma qedin umbad ikun naqa ahjar itih xi haga iktar.parametri problema u li kulhadd jara kbir u jsier player malajr problema ikbar il klabss majifilhux ghal dawn il pagi u lplayers iridu jifmuwa din mux li jwedek li jtuk ghax kullhadd jaf iwied

 12. rabti says:

  :) ghalinqas ingawdu minn din id decizzjoni ahna ir rabtin ukoll 😛

 13. valletta says:

  Futbol Malti qed jmut mewta naturali

 14. League Champions 1916/17 says:

  min ma joservax ir regolamenti ghandu jbati l konsegwenzi .

 15. f_supporter says:

  b hekk tridu gibu il punti bormlaa ?!?!?!

 16. Tony says:

  U mhux hekk nibqaw tghid mhux il president ta bormla induna bl izball( bir rispett kollu lejh) Ma jistax membru tal kumitat, u council member ,jaghmel xoghol l MFA. Dan ghandu access ghal affarijiet li bihom jista jrebbah lit tim tieghu fuq il MEJDA !!!

  • Jien Kont says:

   tony biex tkun taf bniedem mit triq induna u gibed latenzjoni tal president u dak il persuna kont jien

 17. dilettant says:

  Jekk veru l MFA trid trasparenza ma tistax thalli nies li jahdmu fulltime fl ufficini ta l MFA u jkunu f kumitati ta klabbs, Jew MFA jew Klabbs, bhekk biss l MFA turi li hi serja,
  Mela l HACC tal hibs biex jidhol ma settur ta zghazagh fl MFA irid jispicca min mal klabb, u mbierek alla dawn in nies li qedin kulljum fl ufficju gewwa l kwartieri ta l MFA jibqaw mal klabbs,

  SERJETA MFA

 18. foreverblue says:

  proset kumitat li ndunajtu bdan l izball, issa irridu l punti wkoll mil grawnd.
  @grezzju. tirraguna e il loghba trid tirbaha fil grawnd imma trid tirbaha wkoll billi timxi mar regolamenti kollha ghax dawk ghalekk qeghdin hemm.
  Forza St’Georges

 19. Matthew BIRGU !!! says:

  ekk tejd shalom int ghax izomm maz ZEJTUN !!!! MISKOM TISTHU BORMLA , MA BIRZEBBUGA HASSARTUH GHAX KONTU TAFU LI HA TAQAW GHAC CAJT U ISSA IRNEXXILKOM GHAL DAN ….. BEWARE OPPONENTS PLAYING AGAINST ST.GEORGES !!!!!

 20. john paris says:

  Jien nistghageb meta naqra dak li tiktbu, mela kull association tal-futbol mhux min-nies tal-futbol maghmula. Jekk se toqghodu titfghu d-dubji hsara taghmlu. Li ma kienx ghal dawn in-nies li hadmu ghal snin twal b’mod volontarju, il-lum kieku lanqas ghandna dak li ghandna. Intom tafu li l-bordijiet kwazi kollha maghmula mid-delegati tal-klabbs u li ghandhom sahha akbar minn kull impjegat allura kif qieghdin tinsinwaw.

 21. Supporter says:

  Halluwhom igergru issa blues! Il Tony najdlu….ahjar jara ftit xkumpens hadna mil-MFA wara lfarsa tal Birgu. Issa kuragg Bormla ha nirbhu fil ground ukoll….u nuru lkulhadd fejn hu postna….

 22. zanzu says:

  Jien ma nistax nifhem kif l-M.F.A. ma tkunx tafghom
  dawn l-affarijiet qabel tghati “clearance” lill
  dawn il plejers qabel jilghbu?
  Hemm xi hadd mill M.F.A. iwegibni?

 23. TANTI says:

  Il-punti fil-ground jintrebhu, imma min ikun qieghed jghereq jiprova jqabbad ma kull tibna !!!

  Ma naqtawx qalbna HOTSPURS, min jixtiqilna id-deni sinjal li ma jistax jilhaq li lhaqna ahna !!!

 24. j.borg says:

  Sur Cutajar, xghandu xjaqsam min jiehu l kuntratti u min jahdem fl ufficju fil kwartieri ta l MFA, jien naqbel ma l MFA li min qed jahdem fil klabbs ghandu jehodom hu l kuntratti kemm kbar u kemm zghar, biex il flus jibqaw jiggeneraw fil klabbs.
  Jien li tipprotesta ghal interess tal klabb sewwa taghmel, ma nohodix kontrik, imma li tkun fi klabb u tkun kulljum fl ufficini ta l MFA ma naqbilx, hemm nies li kienu ma klabbs u spiccaw jahdmu ma l MFA imma waqfu mil klabbs rispettivi taghhom.

 25. Claude says:

  Fl-MFA mhux Michael biss hemm jahdem, hemm segretarju tal-birgu u iehor ta’ pembroke, ghax qiskom qed taghmlu xi skoperta, sew qal xi hadd li l-Mfa trid tkun maghmula minn nies tal-futbol.

 26. Jetro says:

  @ micheal Taghmel x’taghmel u terbhu nkem terrbhu protest fuq il medja INTOM SER tigu relegati ghax issa kulhadd umbrakom…U ha nghidlek din id-darba ha tmisu il qih pijuniri li ernahu il kampjonat lunika kampjonat fuq il mejda!!!! MA NAFX KIF QATT MA PROTESTAW L KOM KONTRA L YOUTHS TAGHKOM GHAX IKOLKOM TAHWID FI LINE UPS!!!!!

 27. Bormliz says:

  Michael Cutajar Ufficjal ta’ St.George’s u impjegat l-MFA
  Norman Darmanin Demajo President tal MFA u Main Shareholder tal-Luxol
  Bjorn Vassallo CEO tal-MFA u ex Ufficcjal ta San Gwann
  Antoine Portelli Kaxxier tal-MFA u ex Ufficjal tal-Msida
  Mario Axiaq impjegat tal-MFA u ex Qormi
  Rodney Pisani impjegat MFA ex Tarxien
  Jesmond Abela Ufficjal Hibs u dalwaqt Impjegat MFA
  lawrence Seychell Ufficjal Vittoriosa u impjegat MFA

  U hafna hafna aktar

 28. heidi says:

  @Jetro…qatt ma saru protesti kontra l-youths ghax dejjem jitilfu jew jaghtu walk overs u ghalhekk m’hemmx lok ta’ protesti pero’ tahwid kbir ikun hemm bhal players sospizi li xorta jintlabu ghal darba darbtejn etc etc….insomma kif darba xi hadd qal…is-sewwa jirbah zgur…

 29. Brignone says:

  Sa ftit ilu gara dan il-kaz fil-premier …ma nafx ala dan il-fuss kollu ax rebhu protest Bormla …
  Mohhna emm Blues… 😀 L-ghaqda bejnietna hemmm u Kuragg
  Up The bluess ^^

 30. SG-12 says:

  @jetro
  Ara veru ghandek xi agenda mohbija int ta. Dejjem kontra Bormla qishom ghamlulek xi haga biex tridom jaqghu bilfors. Jien nahseb li l-punti jintrebhu fil-pitch l-ahjar, imma min jikser ir-regoli ghandu jhallas hux. Dawn jigru f’kull pajjiz, jekk klabb ifalli jew jitnaqqsu l-punti jew jigu relegati avolja l-plejers ikunu rebhu. Imma jaf ahna specjali hux jetro :)

 31. phantom says:

  Sur cutajar nissuggerilek tirrezenja mill MFA ax hsara ha tamel… jew bormla jew MFA

 32. Zoqri says:

  Ghandek zball Jetro ghax l-Youths ta’ Bormla meta jkunu ha jaqalaw hafna goals jehduha WALK OVER.X’jipprotestawlhom jaghmlu??????? Dak jissejjah Fair Play fil-futbol.

 33. bormla says:

  Haha qisa Bormla biss taghmel il- protesti !! hemm clubs fil- premier ghamlu hekk u hadd minnkom ma parla il- verita hija haga wahda li l- kelma Bormla idejjaqkom!! min ghandu l- ghali jkompli jziedu la kellna ragun hadnih hu bi dritt !! SARET GUSTIZZJA iccekkjaw ir- regolamenti xi jghidu mhux taqbdu tiregistraw il- barranin maghkom umbad b wicc tost tohduwa kontrina ghax ghamilna protest!! li kellna ragun fuqu kif kellna ragun iehor F’ KAZ JINTEN TA’ KORRUZZJONI U MA BORMLA MA SARITX GUSTIZZJA!! Proset lil president u proset lil micheal jidher bic- car li dan il- protest wegga hafna nies !!

 34. Jien Kont says:

  Jekk hawn xi hadd min tal pieta irrid ikun jaf min ried iwaddab il protest u min tkixxef kollox nghidlu qed tattakaw bniedem inoccenti, tal pieta intom tridu titkelmu ? xinbu dan il furur kollu min ma jimxix ma regolamenti ehe hekk ghandu jiehu dak li haqqu. ma sraqna il hadd ahna ta imma li gara huwa li intom ma kontux serji f xolkom

 35. Shalom Mercieca says:

  Matthew Birgu. ha nghidlek haga. kull punt jghodd bhalissa. u hekk sar il-hazin trid tpatti ghalih. il-pieta ma bdewx jilabuh issa il-futbol jafuhom ir-regolamenti bhal kulhadd. mela misshom qaghdu attenti huma mhux ha noqodu nghidu ghax hekk iridu jirbhu bormla misshom rebhu fil ground etc etc….. misshom pieta’ obdew ir-regoli u daqshekk. EJJA MIN HEMM BLUESS……………..

 36. MICHAEL CUTAJAR - V/PRES. says:

  Tony – int qed tallega li jien naghmel affarijiet kriminali. Nidhol fl-ufficini a skapitu ta’ clubs ohra u immiss dokumenti bla permess. JEKK MHUX SER TIRTIRA DAK LI GHIDT, SER NIEHU PASSI KONTRIK, U AVOLJA QED TITKELLEM TAHT L-ANONIMAT, NASAL GHALIK. Fl-M.F.A., Jien nidhol biss fl-ufficcju tieghi u nerga nghid li f’xoghli m’ghandu l-ebda kunflitt ta’ interess. Iva, Sur J. BORG min jiehu l-kuntratti, apparti milli qed jaqla eluf ta’ euro, kuljum l-M.F.A. u tista tghid li jekk ikun irid jiccekkja xi haga fuq haddiehor ghandu dritt jaghmel hekk bhal kulhadd. Rigward il-flus li qed jaqla GOOD LUCK TO HIM – imma naccertak li go Bormla ma jasalx centezmu ta’ Euro minn tieghu! Jien qieghed fl-M.F.A. FUQ IL-MERTU TIEGHI U DAK LI NAGHMEL, NAGHMLU BI TRASPARENZA U BLA MA NKUN IPOKRITA’ U NURI WICC B-IEHOR. FID-DINJA HAWN HAFNA NIES LI JGAWDU TAHT KULHADD, GHAX VIVA CHI REGNA! U MINN FUQ IRIDU JGHIDU FUQ HADDIEHOR. DIN HIJA SEMPLICIMENT HDURA GHAL MICHAEL U GHAL BORMLA. Ilna snin ma naghmlu protesti fuq il-kbar u ftit ilu sar protest identiku minn Tarxien Rainbows u hadd ma qal dawn l-allegazzjonijiet. IVA, JIEN NIFTAHAR LI NAF U NOSSERVA R-REGOLAMENTI U HEMM DOLLUVJU TA’ CLUBS LI JIGU JIEHDU PARIR MINN GHANDI BIEX MA JAGHMLUX ZBALJI U MA ISIRUX PROTESTI! Iva, fil-Minors tajna zewg w/o ghax kellna plejer sospizi u morda. Ta’ dan ser nhallsu quddiem il-Bord ta’ dixxiplina. Imma jekk ser noqghodu naqbdu ma kollox Tony, ahjar tara x’fama hadtu li ma tifilhux telfa u kemm fiz-zghar u kif ukoll fil-kbar tghidx kemm qed toholqu inkwiet. MIN JISKONGRA IRID IKUN PUR! Tony, iva nerga nghidlek li b’dan il-protest iduna bih il-President taghna, u semmejtu mhux biex ninheba jien imma ghax jien nemmen li ghandu jiehu l-mertu min haqqu. Dawn it-tip ta’ zbalji issibhom fuq l-internett u kieku sibtu jien,GHANDI KULL DRITT INFITTEX FUQ L-INTERNETT. Nispicca biex nghid li jien m’ghandi xejn kontra PIETA u sincerament nixtieq li jekk ghandhom jigu promossi, haqqhom ghax ghandhom hafna zghazagh tajbin. PERO, TRIDU TIFHMU LI GHALIJA L-EWWEL JIGU ST.GEORGE’S, u nahdem u ma nahdimx fl-MFA ahna ghandna dritt nipprotestaw bhal haddiehor!

 37. bormla says:

  Jetro f’ kull ma taghmel Bormla jew jigri li team tghana trid dejjem tiftah halqek u tparla fil- vojt hu hsieb ghax bir- rebh ta dan il- protest jista jkun li gibna team tieghek ukoll f’ pozizzjoni ta’ relegazzjoni dak it- team li ftahar tant din is- sena li se jerga jkun premier u kif dejjem tghamlu taqu ghac-cajt !!

 38. Frankie says:

  Michael Ma nafx ghalfejn qed tattakka lil Pieta, ghax ma kien hemm hadd mil ufficjali li lilek attakkak personali, Ma nafx il ghala qed issemmi kuntratti, u semmi nursery l incidenti li qalaw, kullhadd jista jikteb b mod anonimu forsi min kiteb bhal dan tony ghandu ghalik personali u qed jinqeda bil Pieta, bhal ma jien nista nikteb taparsi partitarju Bormliz, Jekk kien hemm zball min naha taghna, ghanda nerfaw ir responsabilta ahna.
  Int ghamilt xoghlok u daqshekk imma li tattakka lil min ha l kuntratti u qed idahhal il flus, dik hija kumpanija u trid titthallas ta xoghla,flok johodom peppi johodom cikku, nahseb il-President u CEO jafu xqed jaghmlu u huma nies li tafda fuqhom

 39. bormla says:

  hu dan x’ inhu dan l- ghageb kollu balzan m’ ghamlux protest fil- premier ?? tarxien m’ ghamlux protest iehor fil- premier u rebhuwom hadd ma’ fetah halqu imma ghax ghamlitu Bormla u rbahnih kullhadd hareg jattaka lil Bormla meta kellna ragun x’ injoranza ta’ nies !! nifhem li dan il- protest wegga hafna nies ghax jista jghati kas li tintilef promotion jew jaqa team iehor flokna !! imma finalment x’ tghidu x tghidu dan kien protest gust u ntrebah ghax kien gust issa hudu hsieb min imissu mghana biex jimxi skond ir- regoli ghax hekk jerga jigrilu kuragg micheal u tatix kas dawn is- sriep li jinqdew b ismijiet foloz u jitfu il- velenu taghhom fuqek dawn jista jkun ikunu nies li fil- passat inti stess rebbahtom xi protest umbad jigu jirringrazzjawk hekk !!

 40. inhobb il football says:

  @bormla jekk taqra il posts kollha dan jetro anka kontra il Birgu jikteb spiss ghalkemm generalment dejjek jikteb sewwa. qabel ma tikteb ara il fatti sewwa u lilna hallina bi kwitna. rigward ir relegazzjoni naraw fl ahhar tas season min jikola !

 41. jetro says:

  @bormla xint tghid min qallek li jien nifavorixi lil Birgu….imma jekk nigu f dan mhux ser thalat team tal Birgu ma taghkom intom qed idduru ma kollox biex tipruvaw isalvaw ghax VERA hakom tigu RELEGATI!!!!