Zejtun Corinthians for training camp in Sheffield

| Friday, July 23rd, 2010 | 47 Comments »

Second Division side Zejtun Corinthians will be attending a training camp in Sheffield between August 12 and 15. This was revealed during a press conference which was held at Palazzo Abela, Tarxien on Friday.

New Zejtun Corinthians president Sean Abela explained that after last season’s success which was the result of a collective effort by the players, technical staff and supporters, the club still aims high and after securing a place in Division 2, they aim at moving a further step.

Abela said that despite some difficulties which cropped up shortly after the election of the new comittee, the club still aims at preparing for the coming season in the best possible manner.

The Zejtun president said that the club aimed at strengthening the squad with four to five new players. These include Silvio Sciberras, Bronwen Bugeja and Daniel Cosaitis. The club is also currently negotiating with Albanian coach Fatos Daja and discussions are at an advanced stage.

Sean Abela concluded by saying that with the committee’s hard work and the full backing by the Zejtun supporters, the players will be doing their best to challenge for promotion.

Club secretary Carmelo Abela explained that the idea regarding the Sheffield training camp came about following contacts he established with officials from Sheffield United. He said that this training camp was made possible thanks the full support of Sheffield United and a number of sponsors.

Abela said the team will be having a number of training sessions at the Sheffield United Academy and revealed the possibility of a friendly match against amateur club Sheffield FC which is the oldest football club in the world after being set up in 1857.

The Zejtun squad has been invited to attend the League Championship match between Sheffield United and Queen’s Park Rangers.

Carmelo Abela said that hopefully this would not only be a one-off experience and that the players would benefit from this training camp. The Zejtun secretary concluded by saying that he is exploring the possibility
of having the Zejtun Corinthians nursery benefit from the professionality and organisation of Sheffield United.

Captain Charlo Magro thanked the committee for providing them the opportunity of this training camp and said that such camps would help them prepare in the best way possible for the coming season.

Magro concluded by thanking supporters for their backing and hoped that this season will be another successful season for the club.

47 Comments

 1. proset lil president il gdid u kumitat keep it up blues

 2. CELEST U BLUE says:

  UP WHERE WE BELONG

 3. ZEJTUNI TA QALB KBIRA says:

  Ahbar grandjuza ghall-club u fuq kollox l-isem taz-Zejtun.Urejtu lil kulhadd li ghadkom b’sahhitkom jekk mhux aktar. Grazzi u UP WHERE WE BELONG.

 4. CELEST U BLUE says:

  KUMITAT LI QED JAHDEM BIL PROVI U MINAJR HAFNA DAQQ TA TROMBI…PROSET….AHNA IZ ZWIETEN KOLLA WARA TEAM TAGHNA…ZEJTUN CORINTHIANS.

 5. Korintjan says:

  Proset Zejtun Corinthians. Tassew ahbar sabiha ghalina z-Zwieten. Keep it up – Up where We Belong

 6. Zejtuni says:

  well done l-ahwa keep it up. UP WHERE WE BELONG…. Come on together let’s do it again….

 7. Red* supporter says:

  Prosit tassew. Nittamaw li wara l maltemp johrog il bnazzi.
  Keep it up!

 8. T.R.S.C says:

  Well done lil club taz-zejtun. Team li qieghed fis-second division u hekk juri hafna diterminazzjoni.

 9. Roy zejtun says:

  hemm hu il president il gdid diga beda jahdem bil kbir…good luck as season li gej

 10. ivan curmi says:

  well done lill kullhadd…..mela xorta ed tahdmu…mhux kif qalu ghax kik smajt jien inthom niex tpapuwa qedin.:-)..ejja min em blues u keep it up guys

 11. ZCFC says:

  Meta ikun hemm il-ghaqda kollox isir.Iz-Zejtun kollu warajkom, ghax intom vera tridu l-gid lit-tim taz-Zejtun u dan bil-provi wara din tal-illum.Il-proset jiehdu l-kumitat kollu u meta jigu l-unuri jkun mertu ta kulhadd, il-kumitat, il-players u l-ahhar u mhux l-inqas is-supporters numeruzi li ghandkom warajkom. Grazzi talli ergajtu ghollejtu isem iz-Zejtun fejn vera jixraqlu.

 12. cicca says:

  prosit corinthians ejjew halli nkomplu fejn hallejna l-istagun l-iehor mal-president il-gdid sean abela. up where we belong blues.

 13. Grat says:

  jumejn biss…………..mela warming up ser taghmlu siehbi karmenu

 14. CELEST U BLUE says:

  KIEN HEMM MINN BEKA BIKI’ TAL KUKKUDRILLI GHAX MA RAX L-ISEM TAZ ZEJTUN GO LINK PRECEDENTI….GO DIN MA RAHX L-ISEM TAZ-ZEJTUN????….FEJNHOM DAWK LI PPRUVAW PJAN U FALLILOM BIL KBIR???…AHNA XORTA WARA ZEJTUN CORINTHIANS U MA JIMPURTANIEX MIN IKUN IMEXXI…L-ISEM TAZ ZEJTUN JIGI QABEL KOLLOX U KULLHADD!!!

 15. blues says:

  ejja blues halli min parla fil-vojt johodha r-risposta. ahna dejjem warajkom jigri x`jigri.

 16. Grat says:

  habib… iz-zejtun l-anqas fil mappa ta Malta ma jidher ahseb u ara f’dik il- link….. kontu u ghadkom l-istess ZwIeTeN…..

 17. Support Qawwi says:

  Well Done Well Done Well done, Proset Tassew u ejja halli nuru li ahna maqghudin u b support wiehed nergaw nkunu hemm fil Ground u nissaportjaw li team taz-Zejtun, Kuragg u Zwieten kollha warajkom, inhobbukom u nibqaw inhobbukom, U Ejjew HAlli l-ewwel loba kontra n-Naxxar nohorgu bi grinta bsahita,,, Come on BLUEEESSSSSSSSSSSSSS,

 18. fatatu says:

  ejja zejtunnn ha narawkom fil premierr 😉

 19. ivan curmi says:

  GRAT NAHSEB BISS SAHHA TIEGHEK SEJRIN L’INGILTERRA,JEKK XI WIEHED MILLI TITFA IL GEBLA U TAHBI IDEK INT…..GHANDHOM BZONN ERBA OHRA BHALEK…..JPARLAW FIL VOJT.U JISTAHBEW WARA USER NAME JEW LAQAM ……JIEN KONT PREZENTI FIL -KONFERENZA U BLI SMAJT NAHSEB LI MEXJIN FI TRIQ IT-TAJBA GHALIEX IR-RIEDA EM QEDA…..Mhux talli ek…izda nghid li dan ghadu il bidu…u bl-ghajnuna tas-supporters nahseb li nimxu il quddiem aktar…..

 20. kannnun says:

  come on blues ahna il kbar ta south , prosit li kumita il gdid ahna limportamti li mara item mix il qudim u jekk alla irid sa settembru il ground lest ikun ukollo . forza corinthans well done boys .

 21. Amadeo says:

  LILL-CELEST U BLU….. Ghalura inti ha thallat 4 t’ijiem ‘vaganza’, ma progett tul is-snin li kien se jsahhah lin-nursery u mas-snin l-ewwel tim. U dan mhux jien qieghed nighdu ta’. Mur saqsi lill Gulio li jiehu hsieb lin-nursery u li l-club ihobbu daqs iz-zwieten kollha f’daqqa. Filli gejjien maghna tfal minn Malta kollha u filli bqajna b’xejn ghax bilkemm inkitbu t-tfal tas-sena l-ohra. Avolja dan it-training camp huwa xi haga sabiha u tajba, ma narawx sal-ponta ta mnehirna, ghax f’4 t’ijiem ma nafx x’tista titghallem. L-ahwa ma nitfawx bar fl-ghajnejn biex nidru sbieh fl-ewwel gimghat ghax imkella sa sena ohra nispiccaw fejn konnha sentejn ilhu, jekk mhux ghahar. J’Alla d-dirigenza l-gdida taghmel il-gid aktar minn ta qabilha, imma l-biza tieghu li ma hemmx progett fit-tul biex it-tim ikun jiflah ghall rebh SOSTENIBLI…..Awguri

 22. Stilla hamra mwaqqa says:

  ANQAS IL PRIMEMARK ma tilhqu duru fjumejn……

 23. Grat says:

  naqbel hafna ma AMANEO…. Jiena nghid din …il- volpi meta ma setax jilhaq l-gheneb qal li huwa qares…. Hu dawk li nehhew lill minn gab nies iz-zejtun, sejrin Sheffield ghax Ryan air irhas… mhux bhal Airmalta gholi…Ciao Ciao Cipru

 24. l-iswed says:

  Tiftaru li ghandkom il-flus jumejn BISS sejrin. f’jumejn BISS lanqas tilhaq tbidel ahseb u ara kemm tilab………..

 25. CELEST U BLUE says:

  GHADKOM MA GHAJJEJTUX TIPPRUVAW TAGHMLU L_BSATEN FIR ROTI HAWN XI ERBA MIN NIES….???…HALLU LIL KUMITAT JAHDEM…U AQTAW IL LANZIT LI GHANDKOM LEJOM…MINTOMX TINDUNAW LI QED TAQAW GHAC CAJT???….SKONT L-ISTQARRIJJA ERBA (4) t’IJIEM SEJRIN U MHUX JUMEJN….QED TOHROG L-IMHABBA LI GHANDKOM LEJN IL ‘CORINTHIANS’…HEHEEEHE….KOMPLU SEJRIN HEKK…META TAJJEW IEQFU….U R-RAHAL JIEHU RRUH JERGA…JIEN KONT IMMUR U SE NIBQA MMUR NARA LIL CORINTHIANS JILGHABU GHAX JIEN MIT TEAM JINPURTANI U XEJN IZJED…SAHHIET.!!

 26. CELEST U BLUE says:

  STILLA HAMRA….MA DAN IL PRESIDENT SEJRIN 4 TIJIEM SHEFFIELD…MA L-IEHOR LANQAS GHAWDEX MA MARRU…..HEEHEHEHEHEHEEHEHEEHEHE

 27. ivan curmi says:

  celeste u blu naqbel mieghek aw xi erba li biex jparlaw u jghamlu il hsara tajbin.li nista nghid li fi ftit zmien li ilhom mghana carmelo,sean u mario plus daw is-sitta ta’ qabel li baqaw mghana u hasru lejn l-interessi tal club qabel kollox giet organizata din is-safra…..mhux bhal ma gew imweghdin qabel safra cipru u issa dan irrezenja u ma zammx il weghda li ghamel.Fuq in-nursery ma dik l-iskola ma kienx viajabli li tinghaqad maghaha u in-nies li em ghal interess tat tfal li jghamli u mhux ghalijhom personali u ghal buthom…….

 28. player says:

  tridu taqtawa naqa sur grat u ta bhalek ax qazistuna ? xi haga sabiha fil club taz zejtun bil fatti mux bil paroli kif weduna sena l ohra u saddewlna halqna bi 30 euros bonus wara loba tan naxxar,dak kin haqqna?u x cipru hu ?li riedu jihduna x imkien haduna siehbi mux xahar u nofs niccassaw !!!
  jekk jitlaq il kumitat li em issa nista nejdlek li ta l anqas 8 players nitilqu mahhom ax huma gabuna u hadd izjed u min jigi irid jahdem al tim gdid
  ,nisperaw li tieqaf dil pika bejn is supporters u tigu wara tim bhas sena l ohra ha nergaw nifirhu flimkin u nkomplu nollu l isem taz zejtun fejn jixraqlu

 29. kannnun says:

  WARA KOLLOX DAWK LI TELQU U MAHSEP LI KELLOM LINTERS PERSONALI U MHUX GHAX IHOBBU IRAHH GHAX JEKK RID JITLAQ IL PRESIDENT HUWMA MISOM BAQAW HEMM U MHUX IPROVA IFARKU KAZIN DAWM IHOBB IRAH MA NAFX JIM LI DAWK IRIDOM GHAX HUWNA TFAL MIR RAHAL . FORZA ZEJTUN

 30. checkmate says:

  kompli parla fil vojt GRAT, taparsi tamila li int mi zejtun f`links ohra hu issa ijed tejd li lanqas fil mappa ta Malta ma jesisti iz zejtun. Ma jesistix li private venture ta juvetus school mela iz-zejtun.
  gejt tithalat ghal skopijit personali m`dera ma zwieten …hallina hu ittlaq min fejn gejt…lol

 31. ex supporter says:

  qijad nirrispondi lil dak il plejer … ma tridx tajt li thallast ta sena shiha bla problemi u hadd bonus ta paga doppja u hadd 30 euro aktar min haddiehor, u al informazzjoni tijak weduilkom u kin se ihallassa is sur john bugeja u kontu sejrin 5 nights cipru bhal ma ridtu il plejers kolla,issa li inqala dan kollu xtipretendi ajt????? ja’alla li qawdejtu din is sena tqawduh din is sena

 32. Charles Borg says:

  Jiddispjacini hafna nisma bl-affarijiet li graw iz-zejtun, hadd ma jiehu pjacir b’dawn l-affarijiet.
  Jiena nixtieq nghid huwa li hawn xi individwi li qed jiktbu hawn u li qedin jinqdew bil Juve soccer School, lill dawk li qed jiktbu li ma joqghodux jinqdew aktar, hekk m’hemm xi hadd li mhux mithla tal- Juventus jew inkella l-Juventus mhux dak it-tim favorit tieghu ma jkomplix jipprova jinqeda taht dan l-isem, din l-iskola sejra tiftah kemm ghat-tfal taz-zejtun kif ukoll ghat-tfal ta Malta kollha.
  Issa gara li gara, jiena bhal responsabbli minn din l-iskola , training flok fil-ground taz-zejtun sejjer issir banda ohra, li jiddispjacini huwa li kieku bqajt iz-zejtun kont sejjer norganizza nursery kif ghandu jkun, nahdem ma Alan fis-settur tal-kbar, kont ga ghamilt program ta’ training kemm ghal kbar kif ukoll ghal minors,dan jistaw jikkonfermawh dawk li ghadhom involuti fit-teknical staff, ghamilt hekk mhux biex nidher biex NGHIN nerga nghid, ( jiena l-iskop li kellhi issa nista nghid li lhaqtu dak li nkun parti mill-istaff tekniku tal-Juve soccer school gewwa Turin, ma kelliex ghalfejn niftah l-iskola) u fl-istess hin il-klabb taz-zejtun ikun jista juza il-licenzja tieghi, minbarra li kont ser inhareg lill coaches li huma fin-nursery,u naghti opportunita lit-tfal tan-nursery barra pajjizna.
  Imma jiena l-aktar haga li dejqitni kienet li lilli bhal Charlie kienu SALBUNI qabel ma kienu jafuni, lilli ma rieduniex inkun coach mat-tim tekniku ma nafx ghalfejn ghax qallu li m’hemmx bzonn coach imma issa skond is-segretarju qall li klabb qieghed jitkellem ma coach, jiena nistaqsi mela issa hemm bzonnu il coach?
  Jiena xorta nirringrazzja lill dawk li urew fiducja fiha tul il-ftit zmien li ghamilt nahdem maghhom specjalment dawk li jahdmu fin- nursery.
  Jiena nixtieqilkom kull success bhal ma kellkom fis-sena ta qabel.

 33. Amadeo says:

  Jien qieghed nisma hafna nies jighdu li b’tal Juventus ma kienx jaqblillna u min jighd li ghax kienu ha jaghmluwa ghall skopijiet personali. Jien mort ghall laqgha ma Johnny Bugeja u spjega fuq din l-imbierka kumpanijja u hlief gid ma setax johrog. Issa jekk hawn xi hadd jaf bl-izvantaggi, jekk dejjem joghgbu jaqbad u jitkellem. Ghax hlief li ma jaqblilniex minghajr spjegazzjonijiet ma smajtx. Fehmuna ghalfejn ma jaqblilniex pls….. Mhux kliem fl-ajru minghajr fatti.

 34. john bugeja says:

  kont nippretendi li tikteb ismek plejer anonimu.nista nghidlek li inti giddieb ghax taf li kull plejer ha bonus ta paga doppja u hadd ma kellu 30 euro paga.ghas safra nista nassigurak li jekk bqajt hemm jiena john bugeja kollox kien lest biex immorru cipru.nispera li iccempilli u tiskuza ruhek mieghi.

 35. tad dahk says:

  u min jaf min andu nteres personali…. hahahahaahaha

  min jaf min ihobbu ir rahal….

  jalla tmorru tajjeb…..

  komplu hamgu il min ma jaqbilx makom… daqs tal juventus ha thali frot ta sheffield… mhux ax hazina ta ax tajba wkoll.. imma dik hrug bisss…. kieku saru it tnejn mhux ahjar….

  tafu li ntqal kollu gideb fuq tal juventus… imma ha nibqaw kof konna naraw sa mniehirna….

  good luck blues….. aqtaw il gideb

 36. player1 says:

  Nahseb li kulhadt qal tieghu issa,imma nahseb ukoll li wassal il-mument li nharsu il quddiem.Il League riesaq u nahseb xieraq li nitfghu kollox warrajna u nibdew nahdmu bis-serjeta f`unjoni wahda biex naraw club ta success bhalma rajna din is-sena. Ahna il plajers gejna imwegghin ukoll minn hafna nies ghax qisu qatt ma ghamilna xejn biex gie dan is success u hadt ma qal kelma wahda minna. Izda mil llum ahna ha nerghu nigbdu habel wiehed biex inkunu success u min mhux ha jaqbad dan il habel ahjar iwwarrab ghax mhu ha nhallu lil hadt ikkisirna. Issa il kumitat diga ifforma, it team lest ukoll nahseb issa jmiss lilkom is supporters li tinaghqdu bejnietkom u tinsew dawk id differnzi kollha li hemm. Kull kelma xejda li qed tintqal qed tkun ta deni fuq ir-rahal Zejtuni li perswas li kullhadt jhobb. Mela ejjew hbieb halli nkunu forza wahda halli nerghu nuru li ahna team ta vera. Jien bhalla plajer ma ghandi l-ebda li intom nies maturi u nahseb li wara kull problema hemm soluzzjoni u flimkien irridu nsibuha u nelbuha.

  inharsu il quddiem biex flimkien inkun success

  Grazzi

 37. suppporter says:

  L Ahwa ejja npoggu ftit bil qeda u nirragunaw ta nies ,u b’sens komun, mela jekk naraw dak kollu li qed niktbu min favur u min kontra had mhu jighd kontra iz zejtun corinthians u nahseb hemm jaqbel kull hadd .Barra min hekk hadd ma jista jighd kontra ghax kieku mhux supporters.
  Mela ejja nqisu ftit l affarijiet :-
  Irezenja Jhonny Bugejja ,mighaw irezenjaw 7 ohra nahseb jiena biex ghamlu hekk iktar min nofs il kumitat xi raguni kien hemm mhux hekk ,imma x’gara izjed ? u ghaliex ma rizenjax wahdu ?issa qed jintqal hafna paroli, ghaliex qatt ma ntqal qabel ? x’ihi raguni li qed isiru hafna invenzjonijiet jew qlajjiet.
  Barra min hekk min naha l ohra il kumitat l antik baqa ghaddej, x’kienet ir raguni ghal dan kollu u gie injorat kull hadt ? anke ahna il membri iva l ewwel ghazlu tnejn huma u wara ghall ohrajn ser issir elezjoni , forsi Jhon ghaggel ftit imma dawn qishom hatfu l okkazjoni u telqu jigru .
  Hadt ma jista jighd li din ta Sheffield hi hazina ghax esperjenza tajba hafna ghall players taghna u mghandniex ghall fejn nighdu ghax jumejn u ghax erbat ijiem dawk jafuh huma ahna mahniex teknici jafu x’hemm bzonn isir. Izda lanqas dik tal juventus ma kienet ser tkun hazina dan kollu ghax wiehed min dawk li jokkupaw share ( il habib u partner fuq xoghol iehor ta john ) m’ghandniex grazja mighaw u bdin mhux il players biss kienu ser jigwadanjaw izda ZEJTUN ,NURSERY , MINORS u TFAL TAGHNA Zwieten ejja nighdu kollox .
  Ili hafna nistaqsi ghallfejn il flus tar Red Stars li kienu ser jighnu gew biss parti zighra minnhom U hadt minhom ma jaghtik risposta jew idawrulek id diskors ….illum wara dan kollu li nqala bdew jinkixfu xi affarijiet sirt naf li qabel ma zewg persuni li llum ghadhom fil kumitat marru jitolbu l Jhonny Bugejja sa biex jinghaqad mghana Zwieten kien ga hemm ftheim u maghhom hemm marbuta dawn il flus li kienu ser jinghataw , Sa biex ma jintnefqux flus zejda fil kazinn u l flus jintuzaw ghall players u affarijiet li jikoncernaw mat team , parti mil ftheim kien li ghall issa ma jitrangax il kazin u jintuza Temporanjament ir RED STARS meta jkun il waqt tajjeb jitranga l kazin ,
  Imma x’ gara ezatt kif dahal Jhonny Bugejja ,dan ma kien jaf b’xejn u ra kazin mandra qabdu jirrangawh minghajr hadt ma fetahlu ghajnejh u meta nfetah il bar wafqu dawn il flus .
  Mela min jighd favur u min jighd kontra pero hadt kontra corinthians ghalfejn ha nibqaw marbutin ma dan il pilastru hallu lilna niddeciedu min hu ragel u had mghandu jpoggi lilu nnifsu fuq it tron,nispera li nibdew nitkelmu sew bejnietna bla glied u bla interess personali u nharsu lejn klabb tal football tal futur u mhux x’ser jigri s ghada Viva Zwieten kollha l-aqwa nies ta dan il pajjiz ejja nuru kemm nafu nirragunaw .

 38. player ta zejtun says:

  NIXTIEQ NIRISPONDI LIL DAWK LI QED IHALTU JUVENTUS U SHEFFIELD. L EWWEL HAGA JUVENTUS KIENET HA SIR SKOLA AN NURSERY ZEJTUN LI JIEN KONT NAQBEL MAHA AX JIEN PLAYER LI KONT HA NEJN IN NERSERI TA ZEJTUN .U SHEFIELD HA TKUN ISAFRA LI GEJNA IMWEDA MIL KUMITAT LI NAHSEB KIEN HAQNA .ISSA FLOK TPARLAW FIL VOJT MHUX AHJAR TIPRUVAW ISOLFU IL PROBLEMA AX FLOCK GID DENI QEDIN TAMLU U GIBU IS SUR JOHN LURA .KBURI LI NILAB MA ZEJTUN

 39. zejtuni says:

  mhux ilkumitat wied is safra u ma hax azzjoni biex johodkom is safra u issa is sur john irrid jistena sena ohra biex johrog all kumitat ghax ma plikax ghal nhar l erba SIEHBI PLAYER TAZ ZEJTUN

 40. martina :) says:

  :))) mela kuntenti tmorru sheffiled xol u thallsu 100 kul wiehed flok ayanapa go cipru b xejn u vaganza…

  heheheeh…. you are amazing boys :)))

  we are still waiting to hear what where the losses from the juventus project….what where the so long heard losses???

  we want to know……

 41. Player 2 says:

  Jimporta thalluna nahdmu bil- kwiet hbieb. Min hu vera Zejtuni jew jhobb lit- team taz-Zejtun ahjar jieqaf jitfa t-tajn. Vera li konna mweghdien safra, pero l- maggoranza tat- team xeba jsiefer f’dawn l-ahhar snin man- nies li hemm fil- kumitat bhalissa. Dawn in- nies dejjem zammew il- weghdiet taghhom. Kien ghalekk li l-maggoranza tal-pleyers gejna ma’ dan it- team, ghax fdajna fihom, u ghal xejn aktar. Li rnexxielna ngiebu s-success tas- sena l-ohra kien bil- mertu tat- team u ta’ hadt aktar bhal ma qed jahsbu hafna nies. Tipruvawx tkissru l-ghaqda li hemm fit-team.
  Kieku jien supporter, l-ewwel ma nistaqsi jkun fejn marru l-flus li ngabbru mis- supporters stess? Kieku mhux Sheffield konna mmorru!!!!!!!!!!!!!

 42. in love says:

  il kemm hu helu dak ta hdejn il captain….. dak il president tal minors????

 43. bertu says:

  lahjar haga li mamilna xejn u pqajna nihdu pjacier wahidna bir red stars nihdu tazzi u nsifru kull sena u intkom ilum kiku flokk qed titkelmu fuq il football toqodu titkelmu fuq il bebbux tafu kemm kien ilu wahdu gulio u lebda pampalun minkom ma mar itih daqa tit dak ghadu flokk tiringazjaw nies phalna li kona ilna zmien najdu li nithlu ghat team tar rahal u ngibu lplayers li kinu mana u gew PXEJN mahalasna LEBDA KLABB narga najdilkom hadd minkom ma mar qabel jiranga xi haga isa qed tpalaw kelkom cans tamlua din hat mandenja ruhu jamila din il bicca xoghol isa sirtu thobu TEAM

 44. suppporter says:

  Veru Bert sew qed tighd …inti thobbu hafna izjed minna u mnalla kont int specjalment fid draw ta kontra Naxxar u ta Attard……

 45. WHAT WILL BE WILL BE says:

  ma nahsibx li is sapporters gew bill hila taghkom, ghax kieku kienu jigu qabel daqs kemm irbahtu tazzi

 46. ivan zarb says:

  uwejja bert ammettu li mil membri kolla taz zejtun corinthians lilek li lil shabek hadd ma iridkom,alfejn ax tamlu kollox bil mohbi u kollox ta raskom,bhal din tal coach ara naqa ta mela intom kapaci tkunu coaches jew ejja inkun irgiel u nammettu, iva inti tajjeb al technical director bhal ma trida ta igifieri. kunu irgiel al darba u amlu elezjoni u jekk il membri itelllawkom mela iva intkom antkom tkomplu tmexxu il zejtun corinthians ima le mux ha tamluha ax tafu sew li ma itellawkomx in nies.ala bla elezjoni ala?? bix tibqaw tmexxu club li il membri ta listess club ma irridukomx.u il plejers li gibtu xinuma plejers tar red stars kolla,dawn ukol bxejn gibtuhom??????
  sur segretarju amel elzzjoni al membri kolla bik bkollox ax mux qijad em xiraq int lanqas bil president il gdid bkollox,amlu elezjoni u jekk titilaw mela iva komplu mexxu kif tridu intkom ima jekk le inzlu min em…….
  u la qijad tiftahar li qlajt lil dan il club mil mizzerja li qijad tajt mela alfejn mortu igibu lil john bugeja.
  jek tahsbu li qedin tamlu sewwa mela amlu elzzjoni u itilaw ergaw,ek immur ix xol……

 47. Omar says:

  irrizenjaw min em ax qedin taqzu fl imla,ek sew li is safra li galt lil john bugeja iwied lil plejers ISA li telaq qijad tajt li hu weda u ISA telaq, john kull ma dejjem wijad dejjem tah, bhal bonus tan Naxxar Tal paga doppja u anke Tal iklit li dejjem wijad dejjem wetqu … halluna u irrezenjaw u mux denji li tkunu parti miz Zejtun Corinthians