Lydon Micallef sinks Birkirkara

A goal by Lydon Micallef mid-way through the second half enabled Balzan to beat Birkirkara 1-0. A win which puts Oliver Spiteri’s side in joint-third place, on level points with Birkirkara.

This was the fifth consecutive win for Balzan and the first defeat for Birkirkara after six positive results.

Ryan Fenech was missing for Balzan while for Birkirkara, Ryan Scicluna and Edward Herrera were still recovering from injuries. However French-Senegalese striker L’Imam Seydi made his debut for Drazen Besek’s side.

Balzan held the initiative throughout the ninety minutes but only managed to break the deadlock on the 64th minute thanks to a diagonal shot from the right by Lydon Micallef who beat goalkeeper Miroslav Kopric when served by Pedrinho.

BALZAN Ivan Janjusevic, Justin Grioli, Paul Fenech, Steve Bezzina, Samir Arab, Alfred Effiong, Pedro dos Santos Calcado (87′ Aleksandar Vujacic), Lydon Micallef (78′ Luke Sciberras), Dylan Grima, Alan da Silva Souza (85′ Clive Brincat), Elkin Orlando Serrano Valero.
Subs not used: Christian Cassar, Maxim Focsa, Bojan Kaljevic, Sean Cipriott.
Coach: Oliver Spiteri

B’KARA Miroslav Kopric, Cain Attard, Mauricio Matias Latini Mazzetti, Nikola Vukanac, Gareth Sciberras, Mislav Andelkovic (72′ Edmond Agius), Matthew Guillaumier (58′ Ryan Darmanin), Edison David Bilbao Zarate, Ryan Camenzuli, Goran Mujanovic (83′ Kurt Zammit), L’Imam Seydi.
Subs not used: Ini Etim Akpan, Joseph Zerafa, Andrea Curmi, Fabien Lufi.
Coach: Drazen Besek

Referee: Trustin Farrugia Cann
Assistant Referees: Luke Portelli, David Castillo
Additional Assistant Referees: Esther Azzopardi, Glen Tonna
Fourth Official: Roberto Vella
Yellow Cards: Zarate, Camenzuli, Kopric, Effiong
Scorer: 64′ Lydon Micallef
BOV Player of the Match: Alan da Silva Souza

11 comments

 1. Illum ta’ min kienet l-id mohbija siehbi ic-che? Lol int toqghod tparla fil-vojt fuq timijiet ohra mela jien ha nparla ftit fuq il-hnizrijiet taghkom.

  Mela gimgha ilu ir-referee hassar gowl ghalxejn lil furjana u xorta m’erbahtux u llum hassar gowl iehor regolari lil balzan u kellu jkecci lil kopric u mhux talli m’erbahtux talli dahhaqtu lil Malta bikom billi m’irbahtux bid-decizjonijiet arbitrali favur taghkom! hahaha.

  Tippruvaw tikkuppjaw lil Belt imma f’wicckom ha jibqa! Ahna konna 6 punti tahtkom umbaghad gibna lil Paus u 3 players ta’ klassi u kulhadd jaf x’gara: hadna d-double minghajr ma tlifna loghba ohra! Imma dawk il-kbar il-BELT biss jaghmluha! Lol.

  Intom storja ohra wara li qlajtu 4 mal-KBAR ppruvajtu taghmlu kif ghamilna ahna u bdiltu lil kowc u gibtu 11-il barrani + xi Maltin imma haga nghidlek siehbi ic-che lanqas jekk iggibu lil Messi ma nibzghulkom ahna ghax ahna l-BELT siehbi! hahaha.

  Kollkom scouts u agenti u b’hafna kowcis bhalek u fl-istess ilma ta’ tedesco ghadkom i.e. iddahqu n-nies bikom!!! hahaha

  1. Jien karkariz,u f’certi kummenti naqbel mieghek,izda twahhalx fis supporters
   karkarizi kollha dwar il kummenti banali li jghamel “ic-che”.Jien ta l-oppinjoni li il kumitat ghamel hafna decizjonijiet hziena fid tibdil li ghamlu
   dan l-istagun,u akbar zball kien li nehhew l-aqwa kowc li hawn Malta u issa qed tgawduh inthom,u sincerament inkompli niextqlu kull success.
   Ghalijja dan l-istagun spicca,ghax anke ghat “trophy”m’hemmx cans b’dawn il barranin li giebna,ma nafx fejn sabuhom gewwa il Kroatia.

    1. Fuq kummenti li gieli tghamel fuq tims ohra li ma jkollohom xejn x’jaqsmu mat tim tghana; ezempju dak il kumment ta l-id mohbijja.

 2. Proait lil Balzan tal wirja li taw bi pressing tal genn ma jaqta xejn tant li lplejers ta’bkr qas kellhom idea…
  DB. Kif hadtha li l belt kienu mdahhla ? Ghandek zball mhux dak kien il hsieb. Bilhaq tahseb ghandkom cans ghad double allura din is sena?

 3. daruk che ax dejjaqt lil kulhadd… jien naf karkarizi li ma tidejaqx titkellem u targumenta mahom ,imma int skuzani najdlek li bla raguni u mohhok fit teams tal premier kollha barra tijak …. ara xjigrilek meta tinfaqa il buzziqa siehbi … prosit lil balzan tal loghba kbira li ghamlu

 4. @Zanzu jien m’ghandi xejn lejn is-supporters karkarizi u lanqas lejn il-klabb ta’ b’kara imma hafna mis-supporters karkarizi huma bhal ic-che u anke whud mid-dirigenti! Il-problema ta’ b’kara dejjem kienet li kull meta jarmaw tim jibdew jaraw lil kulhadd dubbien u jahsbu li l-ohrajn huma aghar minnhom u filfatt dejjem marru zmerc! Jien inhobb hafna lit-tim tal-Belt u niehu pjacir bit-tim tieghi u ftit inkejja sportiva togghobni ukoll! Niehu pjacir nghaddi l-kummenti fuq it-tim tieghi u nifrah meta nirbhu!

  Imma ic-che ghandu vizzju jparla fil-vojt mhux fuq it-tim tieghu biss imma fuq l-ohrajn ukoll u fost kummenti qal li sraqna t-3 punti kontra l-furjana mentri kulhadd jaf li l-loghba tintrebah bl-episodji u l-Belt kienu kapaci jgibu d-draw umbaghad minn hemm ma harsux lura u ddominaw l-ahhar battuti!

  Umbaghad qal li ma kelnix subajna dritt meta hadna s-6 tazzi fi staguin wiehed! Qisu jrid jghid li waqghu mis-sema! Qed juri nuqqas ta’ rispett lil wiehed mill-aqwa timijiet ta’ kull zmien (jekk mhux l-aqwa) fejn hadna 18-il tazza f’5 snin fosthom 5 tazzi f’stagun iehor fejn qal li wara ghaddejna minn 7 snin ghaks! Dan juri li c-che ma jifhimx fil-futbol ghax kull tim kbir jghaddi minn ciklu umbaghad jasal zmien inqas tajjeb! Din tigri mad-dinja kollha: timijiet bhal man utd, juve, real Madrid etc. ghaddew minnha. Li ma jridx jinsa ic-che li bejn l-1990 u l-2001 hadna 31 unur umbaghad kelna 7 snin inqas tajbin u issa ergajna l-ghira ta’ Malta!

  U issa gej b’xi id mohbija! Nahseb taf ghalfejn imma hux ghax fil-bidu ra kbir u haseb li m’ghandna xejn u issa qed jinduna li ha niccalingjaw sa l-ahhar ghal-lig! Nahseb dik hi l-problema tieghu jien!

  Rigward din is-sena kulhadd ra li l-hibs u b’kara kienu l-favoriti forsi ghax bdew tajjeb fl-ewropa! U bhas-soltu kienu b’kara permezz ta’ Tedesco (ghax jien nemmen li gie mgieghel mid-dirigenti) biex jghid li l-Belt hu tim tal-5 post u m’ghandhomx biex jirbhu l-kampjonat! U dan ghax bdejna hazin fl-ewropa! Imma kien hemm hafna fatturi ghal dan fosthom kowc gdid u players godda sakemm jintegraw mat-tim! Haga wahda nesew b’kara u Tedesco li biex tirbah il-lig trid tippikkja fl-ahhar u mhux fil-bidu u l-lig mhux sprint imma maratona u l-lig jirbhu min ikun l-iktar konsistenti!!!

  @ ic-che naf ghad-double forsi m’ghandnix cans dis-sena vera imma naf ukoll li ahna l-ahhar li hadniha u minn fuqkom kif taf sew, u naf ukoll li ahna hadniha l-aktar id-double f’Malta: 7 darbiet (6 darbiet lig u trophy u darba fl-antik meta it-trophy kienet tissejjah cousis shield)! Issa tinkwetax filkaz irsistu ghaliha intom u ttamaw forsi wara 66 sena ta’ storja tkunu hadtuha ghall-ewwel darba (ghax ghadkom toholmuha)!!! hahaha u fil-lig taf x’2 tkaxkiriet tajnikom das-season u komplu ghidu li ahna tim tal-5 post halli iktar issahhuna u f’April naraw min jgholliha l-kbira!!!! hahaha

 5. DB nahseb qed tinsa l izbalji li saru favur il belt dis sena…2 goals regolari ta floriana fid derby ta l ewwel round, is suppost penalty u tkeccija ta jonathan caruana kontra balzan fl ahhar minuta, il goal ta naxxar li tghidu x tghid il ballun qabez il linja. u ahna kontrina gieli jkollna ukoll, niftakar f loghba partikolari insejt ma min, handsball car fil kaxxa u ma jinatax penalty.

  Dawn l episodji llum inti u ghada jien. u kif ghidt inti, ahna ma rbahniex bil favuri arbitrati (ghax kien haqqna nitilfu) ara intom gbartu naqra punti bis sahha taghhom!

  Gawdi l ewwel post b mod sportiv u daqshekk

 6. U kapric ma kellux jitkecca ghax effiong lejn il bandiera tal corner kien direzzjonat u mhux lejn il lasta. ma kinitx okkazjoni ovvja ta goal. kun af ir regoli qabel titkellem

 7. @ DB Ma tafnix siehbi, Jien anzi jdejjaqni min jara kbir u dawn issibhom ma’kull tim u ifhimni. Tant hu hekk li bil paroli zejjed Birkirkara jaf jispiccaw -il hames …
  Fuq li sraqtu t-3 punti mal Floriana, hadtha literralment?? šŸ™‚

Comments are closed.