MFRA issues directive to referees not to control Mosta FC match this weekend

The Malta Football Refeees Association issued a directive to its members not to control the Mosta FC match in the BOV Premier League this weekend. This decision was taken after the MFRA had warned that if no immediate action was taken by Mosta FC and the Malta Football Association over remarks that officials and technical staff members of Mosta FC had passed on referee Malcolm Spiteri on social media, it would be taking further action.

An MFRA official had contacted a high-ranking MFA official on Monday to warn him about this possible directive.

The MFRA thanked all those who expressed solidarity and support from the general public and those who condemned these remarks. The MFRA said that unfortunately this was not the case for Mosta and the MFA.

The Malta Football Refeees Association said that such comments need to be condemned and although the MFA is investigating the case in its structures, this should not take weeks. Therefore the MFRA and its members were expecting that at least the MFA issued a brief statement which condemns such behaviour and notifies that it had opened an inquiry into this case.

Mosta were due to play Birkirkara on Sunday.

L-MFRA qieghda tohrog direttiva fejn qed twaqqaf lill-membri taghha milli jirrefjaw lill-Mosta FC fil-Premier Division matul il-weekend tas-17 u t-18 ta’ Dicembru 2016.

Minn nhar it-Tnejn 19 ta’ Dicembru 2016 ‘il quddiem, il-membri tal-MFRA jergghu jirritornaw jirrefjaw lit-tim tal-Mosta FC fil-Premier Division.

Il-Kumitat tal-MFRA wasal ghal din id-decizjoni wara li studja r-reazzjonijiet ghall-istqarrija mahruga mill-MFRA fl-4 ta’ Dicembru 2016. L-istqarrija kienet taghmilha cara li jekk azzjoni mmedjata ma’ kinetx se tigi mehuda minn Mosta FC u l-MFA (iz-zewg partijiet koncernati direttament f’din il-vicenda) l-MFRA kienet se tikkunsidra tipprocedi b’direttivi ohra. Hawnhekk, ta’ min jinnota li nhar it-Tnejn 12 ta’ Dicembru 2016, ufficjal gholi ta’ l-MFRA ghamel kuntatt ma ufficjal gholi tal Malta Football Association – 1900 fejn dan ta l-ahhar inghata pre-avviz rigward din id-direttiva.

L-MFRA nnotat b’sodisfazzjon is-sapport enormi li l-membru taghha li kien psikologikament abbuzat minn dawn l-individiwi rcieva minghand il-poplu Malti kollhu, mhux biss dak sportiv. Dan gie apprezzat ferm, u ghen sabiex itaffi ftit mill-ugigh li l-membri tal-MFRA, u partikolarment il-membru li kien attakkat direttament, qed ihossu.

Filwaqt li dawn l-imsemmija atteggjamenti gew ikkundannati minn diversi, fosthom Xarabank, il- Malta Police Association President, One News | onenews@one.com.mt, u siti ohra prominenti kif wkoll minn numru ta’ persuni ohra b’mod individwali, mhux l-istess jista’ jinghad li ghamlu Mosta FC u l-MFA – l-aktar zewg partijiet taht osservazzjoni.

L-MFRA tixtieq hawn tinnota illi l-hazin irid jissejjah hazin u filwaqt li tawgura illi l-MFA qed tinvestiga l-kaz fl-istrutturi taghha, ma’ hemmx bzonn gimghatejn sabiex tikkonkludi li dak li ntqal kien moqziez u viljakk. Ghaldaqstant l-MFRA u l-membri taghha kienu qed jistennew li ta’ l-anqas tinhareg stqarrija qasira mill-MFA fejn tikkundanna dan l-agir u tavza li fethet inkjesta fuq dan il-kaz – haga li ma’ saritx.

Minn naha l-ohra l-attitudni ta’ Mosta FC kienet ferm aktar gravi, fejn minflok ikkundannaw dan l-agir krudili, huma ddecidew li jikkritikaw lill-MFRA talli harget stqarrija ta’ kundanna u pruvat issemma lehinha.

Nisperaw li din id-direttiva twassal sabiex kulhadd jirrifletti fuq dak li qieghed jigri u l-partijiet kollha jerfghu r-responsabiltajiet taghhom u jaghmlu dak kollu possibli sabiex dan ma’ jergax jigri qatt.

Fuq nota aktar serja, l-MFRA tispera wkoll li l-ebda persuna u/jew assocjazzjoni ma’ jiprova jitfa’ pressjoni u/jew jhedded lill-membri taghha sabiex jinzlu jirrefjaw l-imsemmija partita dan il-weekend.

Din id-darba inqabez kull limitu; r-referees jixirqilhom RISPETT !

2 comments

  1. Jien ma nafx x’inhu il-kaz taghkom mal- Mosta pero jiddispjacini nghid illi l-livell tar-Refereeing hawn Malta huwa ta livell baxx hafna.Jien ili 12 il-sena kaxxier ta Senglea Athletic fc u nistgha nghid illi sena aghar min ohra flok il-quddiem lura sejjrin.Minn dak li qieghed nara dan l-ahhar pastazati kbar u ghandi dubji kbar u Guda it-tradixxi lil Kristu ghal flus ahseb u ara referee li huwa bniedem ta demm u laham bhal hadd iehor, il-kontijiet u l-ispejjes ghal kullhadd jaslu.Bettings kulhadd jistgha jilaghab direttament u indirettament imma ic-cucata hija wahda ghax difficli biex jinqabdu ghax Referee dejjem jitqies li hu vergni.

  2. Prosit, azzjoni f’waqtha fuq il-kaz li hu tal-misthija. Attakki fuq referee fejn zeffnu lill ommu fuq facebook b kummenti moqzieza fuq persuna li hi mejta.
    Stephen, jien ma tantx nsegwi l First Division, pero l-livell tar-Referees tal-Premier ikkumparat ma’ referees ohra fl-Ewropa , hu ta livell gholi meta tqis li dawn ma humiex Professionals.

    Issa facli taqbad u titfa d-dubji u tfajjar bl-addocc minghajr provi.

    Sostni dak li qed tikteb.

    Ir-referees jisthoqqilhom rispett !!

Comments are closed.